dnes je 18.5.2021

Input:

Zmluva o zabezpečení pohľadávky postúpením inej pohľadávky

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.13.3 Zmluva o zabezpečení pohľadávky postúpením inej pohľadávky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Zmluva o zabezpečení pohľadávky postúpením inej pohľadávky

uzavretá medzi

............................. ( meno a priezvisko )

a

............................... ( obchodné meno )

I.

Účastníci dohody

1.1 ........................ (meno a priezvisko)

bydlisko: ..............................................

nar.: .....................................................

rodné číslo: .........................................

číslo OP: .....................................

ďalej ako ”dlžník”

a

1.2 ........................ (obchodné meno)

so sídlom: .............................................

IČO: ......................................................

DIČ:.......................................................

IČ DPH:.................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: .........., vložka č. .....

v mene koná/za koná konateľ/prokurista ”veriteľ”

uzatvorili dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 554 zákona č. 40/1964 Zb.OZ v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto zmluvu o zabezpečení pohľadávky postúpením inej pohľadávky (ďalej len „zmluva“).

II.

Preambula

2.1 Dňa ............. uzavrel veriteľ s dlžníkom zmluvu o pôžičke (ďalej ako „zmluva“), na základe ktorej veriteľ prenechal dlžníkovi peňažné prostriedky v celkovej výške ...................................,- € (ďalej ako „pôžička“) a dlžník sa zaviazal vrátiť veriteľovi poskytnutú pôžičku v plnej výške (príp. spolu s dohodnutým úrokom vo výške ............% ročne) (ďalej ako „pohľadávka“) do ..............(uviesť konkrétny dátum)/po uplynutí ....................(vymedziť dohodnutú dobu) od podpisu zmluvy.

2.2 Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť úhradu pohľadávky veriteľa podľa bodu 2.1 tohto článku postúpením inej pohľadávky.

III.

Predmet zmluvy

3.1 Dlžník a veriteľ sa dohodli, že uspokojenie pohľadávky uvedenej v bode 2.1 zmluvy zabezpečí dlžník postúpením inej pohľadávky (ďalej ako „zabezpečovacia pohľadávka“). Zabezpečovacia pohľadávka vznikla dlžníkovi voči ..................................(uviesť údaje o dlžníkovi zo zabezpečovacej pohľadávky)(názov tovaru alebo predmetu, číslo faktúry a fakturovaná suma )na základe kúpnej zmluvy, podľa ktorej dlžník ako predávajúci predal kupujúcemu ..............a kupujúci sa zaviazal do ......... zaplatiť kúpnu cenu vo výške ................,- €.

3.2 Dlžník touto zmluvou postupuje veriteľovi vyššie uvedenú zabezpečovaciu pohľadávku.

IV.

Práva a povinnosti účastníkov dohody

4.1 Veriteľ sa zaväzuje zabezpečovaciu pohľadávku postúpiť späť dlžníkovi, ak dlžník včas, t.j. v lehote uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy uhradí svoj záväzok voči veriteľovi, ktorý bol zabezpečovacou pohľadávkou zabezpečený.

4.2 Ak sa dlžník dostane do omeškania s úhradou pohľadávky veriteľa podľa článku II. bod 2.1, je veriteľ povinný vyzvať dlžníka na úhradu jeho splatnej pohľadávky doporučeným listom a poskytnúť dlžníkovi na úhradu svojej pohľadávky dodatočnú primeranú lehotu.

4.3 Ak dlžník neuhradí pohľadávku ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote, zaniká povinnosť veriteľa postúpiť zabezpečovaciu pohľadávku späť dlžníkovi a veriteľ je oprávnený sa uspokojiť zo zabezpečovacej pohľadávky do výšky svojej neupokojenej pohľadávky. Ak zabezpečovacie pohľadávka prevyšuje výšku zabezpečenej