dnes je 11.7.2020

Input:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)

so sídlom:...........................................................

IČO:...................................................................

DIČ:.................................................................

IČ DPH:.............................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista/splnomocnený zástupca

ďalej ako „budúci ..................”

a

1.2........................(obchodné meno)

so sídlom: .........................................................

IČO: .................................................................

DIČ: ................................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista/splnomocnený zástupca

ďalej ako „budúci ..................”

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 289 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v platnom znení (ďalej len „ Obchodný zákonník ”)

túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť najneskôr do .............. (uviesť počet dní/týždňov/mesiacov/rokov, resp. konkrétny dátum) budúcu zmluvu s nasledujúcim predmetom plnenia, ktorý musí obsahovať podstatné časti zmluvy ustanovené v základnom ustanovení pre každú z týchto zmlúv v znení : ......................................................

( zmluvné strany môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako zmluvný typ použitím nepomenovanej zmluvy, musia v nej však presne určiť požadovaný predmet zmluvy, ktorý je obsahom ich záväzkov. Pri určení predmetu zmluvy môžu použiť aj kombináciu predmetu zmluvy upraveného v Obchodnom zákonníku s jeho doplnením a úpravou podľa svojej potreby. )

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená v lehote podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na uzavretie budúcej zmluvy.

( strany môžu dohodnúť záväzok na uzavretie budúcej zmluvy zaväzujúci len jednu zo strán, alebo môže ísť o obojstranný záväzok uzavrieť budúcu zmluvu, na základe ktorého sa môže domáhať uzavretia zmluvy buď len jedna oprávnená strana, alebo takéto právo majú obidve zmluvné strany ).

3.2 Zmluvná strana, ktorej bola písomná výzva na uzavretie budúcej zmluvy podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy doručená, je povinná uzavrieť budúcu zmluvu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy, najneskôr však do ......... dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.

3.3 V prípade, ak zmluvná strana, ktorej bola výzva na uzavretie budúcej zmluvy podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy doručená, neuzavrie s druhou zmluvnou stranou v lehote podľa bodu 3.2 tohto článku zmluvy budúcu zmluvu, je druhá zmluvná strana, ktorá výzvu doručovala oprávnená požadovať, aby obsah zmluvy určil súd. Strany sa dohodli na tom, že obsah budúcej zmluvy určí tretia osoba JUDr. Peter Mrkva, bytom .... . Oprávnená strana má na výber, či požiada o určenie obsahu budúcej zmluvy súd, alebo dohodnutú tretiu osobu. Nárok na náhradu škody jej popri určení obsahu zmluvy patrí len v prípade, ak zmluvná strana, ktorej bola výzva na uzavretie budúcej zmluvy podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy doručená, neoprávnene odmietla rokovať o uzavretí zmluvy, takže došlo z jej strany k porušeniu zmluvného záväzku .

3.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si zmenu okolností, z ktorých zrejme vychádzali pri vzniku záväzku uzavrieť budúcu zmluvu, v prípade ak sa tieto zmenili do takej miery, že nemožno rozumne požadovať uzavretie budúcej zmluvy.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že budúca realizačná zmluva sa uzavrie v písomnej forme, aj keď v jednotlivom prípade zmluvného typu sa zo zákona nevyžaduje uzavretie zmluvy písomne.

3.6. S prihliadnutím na predmet budúcej zmluvy a činnosť zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli na záväzku utajiť všetky informácie, ktoré považujú za dôverné a boli takto označené s tým, že ich nesmú ich prezradiť tretej strane a ani ich použiť pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá takéto dôverné informácie poskytla druhej strane pri rokovaní o uzavretí zmluvy musí poskytnuté informácie výslovne za dôverné označiť.

IV.

Ostatné ustanovenia

4.1 Pre prípad nesplnenia záväzku uzavrieť budúcu zmluvu v lehote