Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

27.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7.2 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 .................................(meno a priezvisko)     bydlisko:.........................................................nar.:..............................rodné číslo... číslo občianskeho preukazu ...................................ďalej ako „Budúci prevádzajúci“     
     a     
1.2 .................................(meno a priezvisko)     bydlisko:.........................................................nar.:............................... rodné číslo... číslo občianskeho preukazu.................................ďalej ako „Budúci nadobúdateľ“     

uzavreli dnešného dňa v zmysle § 262 ods. 1 a 2 a v súlade s ustanovením § 289zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (ďalej len „Zmluva“).

II.

Preambula

2.1 Budúci prevádzajúci je majiteľom obchodného podielu vo výške ..... %, čo zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške .................,- € v obchodnej spoločnosti ......, s.r.o., so sídlom .........., IČO: ..........., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu .................., oddiel: ...., vložka č. ...........(ďalej len ako „Spoločnosť“). Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je výpis z obchodného registra Spoločnosti ku dňu ......, kde je Budúci prevádzajúci zapísaný ako spoločník Spoločnosti. Budúci prevádzajúci má záujem previesť vyššie uvedený obchodný podiel na Budúceho nadobúdateľa a Budúci nadobúdateľ má záujem vyššie uvedený obchodný podiel od Budúceho prevádzajúceho nadobudnúť.

III.

Predmet Zmluvy

3.1 Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje uzavrieť s Budúcim prevádzajúcim najneskôr do ..............(uviesť počet dní/týždňov/mesiacov/rokov, resp. konkrétny dátum) budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu vo výške ....% (ďalej len „Obchodný podiel“) na spoločnosti ....., s.r.o., so sídlom ..................., IČO: ............, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ........, oddiel: ......., vložka č. ............. (ďalej ako „Spoločnosť“) z Budúceho prevádzajúceho na Budúceho nadobúdateľa, ktorý zodpovedá vkladu .............,- € do základného imania Spoločnosti (ďalej len „Budúca zmluva“). Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje uzatvoriť Budúcu zmluvu ako odplatnú zmluvu a uhradiť Budúcemu prevádzajúcemu za prevod Obchodného podielu odplatu vo výške ...........,- € / odplatu vo výške hodnoty Obchodného podielu stanovenej znaleckým posudkom (ďalej len „Odplata“).

Budúci prevádzajúci týmto vyhlasuje, že podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti, je spoločník oprávnený previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu za predpokladu schválenia prevodu obchodného podielu valným zhromaždením spoločnosti. Budúci prevádzajúci sa zároveň zaväzuje uzavretú zmluvu o prevode obchodného podielu predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti. Budúci prevádzajúci týmto vyhlasuje, že na obchodnom podiele neviaznu žiadne ťarchy.

Podľa poslednej účtovnej závierky spoločnosť dosiahla zisk a nemá žiadne nesplatené záväzky.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Budúci prevádzajúci je oprávnený v lehote podľa článku III., bod 3.1 tejto Zmluvy písomne vyzvať Budúceho nadobúdateľa na uzavretie Budúcej zmluvy.

4.2 Budúci nadobúdateľ, ktorému bola písomná výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, je povinný uzavrieť Budúcu zmluvu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy, najneskôr však do ......... dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na uzavretie Budúcej zmluvy.

4.3 V prípade, ak Budúci nadobúdateľ, ktorému bola výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, neuzavrie s Budúcim prevádzajúcim v lehote podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy Budúcu zmluvu, je Budúci prevádzajúci oprávnený požadovať, aby obsah Budúcej zmluvy určil súd. Nárok na náhradu škody mu popri určení obsahu Budúcej zmluvy patrí len v prípade, ak Budúci nadobúdateľ, ktorému bola výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, neoprávnene odmietol rokovať o uzavretí Budúcej zmluvy.

4.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom zmenu okolností, z ktorých zrejme vychádzali pri vzniku záväzku uzavrieť Budúcu zmluvu, v prípade ak sa tieto zmenili do takej miery, že nemožno rozumne požadovať uzavretie Budúcej zmluvy.

V.

Ostatné ustanovenia

5.1 Pre prípad nesplnenia záväzku uzavrieť Budúcu zmluvu v lehote podľa článku III., bod 3.1 tejto Zmluvy je Budúci prevádzajúci oprávnený požadovať od Budúceho nadobúdateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške .................(slovom....) (pevná suma vyjadrená v € alebo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: