dnes je 5.6.2020

Input:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.7.2 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode obchodného podielu

uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 .................................(meno a priezvisko)    bydlisko:.........................................................nar.:..............................rodné číslo... číslo občianskeho preukazu ...................................ďalej ako „Budúci prevodca ”    
   a    
1.2 .................................(meno a priezvisko)    bydlisko:.........................................................nar.:............................... rodné číslo... číslo občianskeho preukazu.................................ďalej ako „Budúci nadobúdateľ”    

uzavreli dnešného dňa v zmysle § 262 ods. 1 a 2 ObZ a v súlade s ustanovením § 289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník”) túto zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (ďalej len „Zmluva”).

II.

Preambula

2.1 Budúci prevodca je majiteľom obchodného podielu vo výške ..... %, čo zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške .................,- € v obchodnej spoločnosti ......, s.r.o., so sídlom .........., IČO: ..........., zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu .................., oddiel: ...., vložka č. ...........(ďalej len ako „Spoločnosť”). Prílohou č. 1 tejto Zmluvy je výpis z obchodného registra Spoločnosti ku dňu ......, kde je Budúci prevodca zapísaný ako spoločník Spoločnosti. Budúci prevodca má záujem previesť vyššie uvedený obchodný podiel na Budúceho nadobúdateľa a Budúci nadobúdateľ má záujem vyššie uvedený obchodný podiel od Budúceho prevodcu nadobudnúť.

III.

Predmet Zmluvy

3.1 Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje uzavrieť s Budúcim prevodcom najneskôr do ..............(uviesť počet dní/týždňov/mesiacov/rokov, resp. konkrétny dátum) budúcu zmluvu o prevode obchodného podielu vo výške ....% (ďalej len „Obchodný podiel”) na spoločnosti ....., s.r.o., so sídlom ..................., IČO: ............, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ........, oddiel: ......., vložka č. ............. (ďalej ako „Spoločnosť”) z Budúceho prevodcu na Budúceho nadobúdateľa, ktorý zodpovedá vkladu .............,- € do základného imania Spoločnosti (ďalej len „Budúca zmluva”). Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje uzatvoriť Budúcu zmluvu ako odplatnú zmluvu a uhradiť Budúcemu prevodcovi za prevod Obchodného podielu odplatu vo výške ...........,- € / odplatu vo výške hodnoty Obchodného podielu stanovenej znaleckým posudkom (ďalej len „Odplata”).

Budúci prevodca týmto vyhlasuje, že podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti, je spoločník oprávnený previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu za predpokladu schválenia prevodu obchodného podielu valným zhromaždením spoločnosti. Budúci prevodca sa zároveň zaväzuje uzavretú zmluvu o prevode obchodného podielu predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti bez zbytočného odkladu po jej uzavretí. Budúci prevodca týmto vyhlasuje, že na obchodnom podiele neviaznu žiadne ťarchy.

Budúci prevodca vyhlasuje, že sa nejedná o väčšinový obchodný podiel a spoločnosť pri zápise zmeny spoločníka po prevode obchodného podielu nie je povinná k zápisu do obchodného registra predložiť súhlas správcu dane.

Budúci prevodca a budúci nadobúdateľ sa zaväzujú pri predložení zmluvy o prevode obchodného podielu na schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti predložiť písomné vyhlásenie, že nemajú povinnosť predložiť súhlas správcu dane.

Budúci prevodca týmto vyhlasuje, že voči spoločnosti sa nevedie konanie o jej zrušení a spoločnosť ani nie je zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu a spoločnosť nie je v úpadku a nepôsobia voči nej účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie.

Budúci nadobúdateľ sa zaväzuje pristúpiť k spoločenskej zmluve spoločnosti, v ktorej nadobudne obchodný podiel.

Podľa poslednej účtovnej závierky spoločnosť dosiahla zisk a nemá žiadne nesplatené záväzky.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Budúci prevodca je oprávnený v lehote podľa článku III., bod 3.1 tejto Zmluvy písomne vyzvať Budúceho nadobúdateľa na uzavretie Budúcej zmluvy.

4.2 Budúci nadobúdateľ, ktorému bola písomná výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, je povinný uzavrieť Budúcu zmluvu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy, najneskôr však do ......... dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na uzavretie Budúcej zmluvy.

4.3 V prípade, ak Budúci nadobúdateľ, ktorému bola výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, neuzavrie s Budúcim prevodcom v lehote podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy Budúcu zmluvu, je Budúci prevodca oprávnený požadovať, aby obsah Budúcej zmluvy určil súd. Nárok na náhradu škody mu popri určení obsahu Budúcej zmluvy patrí len v prípade, ak Budúci nadobúdateľ, ktorému bola výzva na uzavretie Budúcej zmluvy podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy doručená, neoprávnene odmietol rokovať o uzavretí Budúcej zmluvy.

4.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si navzájom zmenu okolností, z ktorých zrejme vychádzali pri vzniku záväzku uzavrieť Budúcu zmluvu, v prípade ak sa tieto zmenili do takej miery, že nemožno rozumne požadovať