dnes je 17.1.2021

Input:

Zmluva o úvere

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.7.1 Zmluva o úvere

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o úvere

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)

so sídlom: ...........................................................

IČO: ....................................................................

DIČ: ..........................................

IČ DPH .....................................

Bankové spojenie číslo účtu v banku : IBAN SK .................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista

ďalej ako

„veriteľ“

a

1.2........................(meno a priezvisko)

bydlisko: .............................................................

nar.: ....................................................................

občan Slovenskej republiky

ďalej ako

„dlžník“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 497 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

túto zmluvu o úvere.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok veriteľa na žiadosť dlžníka poskytnúť dlžníkovi ........................... úver vo výške ................. € (slovom ............................. €) (ďalej len „úver“) a záväzok dlžníka poskytnutý úver splatiť a zaplatiť úroky. Zmluvné strany si dohodli maximálnu výšku poskytnutia peňažných prostriedkov sumu ......eur. alt. Pri poskytnutí úveru na kúpu nehnuteľnosti sa zmluvné strany dohodli, že veriteľ poskytne peňažné prostriedky na požiadanie dlžníka priamo na účet predávajúceho v peňažnom ústave ......číslo účtu IBAN SK........... . Záväzok poskytovateľa úveru je splnený pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Poskytovateľ úveru bez zbytočného odkladu poskytne dlžníkovi potvrdenie o zaplatení požadovanej sumy úveru.

III.

Spôsob čerpania a splácania úveru

3.1 Úver bude veriteľom poskytnutý jednorazovo do ........... dní odo dňa predloženia originálu alebo osvedčenej kópie listu vlastníctva č. .........., vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom obce...., pre katastrálne územie ...................... na ktorom bude v časti B Vlastníci ako výlučný vlastník nehnuteľnosti so súpisným . číslom ........ nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom .......... (ďalej len „nehnuteľnosť“) zapísaný dlžník a v časti C Ťarchy bude zapísané záložné právo k nehnuteľnosti v prospech veriteľa, prevodom na účet dlžníka č. účtu IBAN SK ..................... vedený v ........................

3.2 Dlžník sa zaväzuje poskytnutý úver splatiť v ..... (

uviesť počet splátok)uviesť označenie mesiaca).

rovnakých mesačných splátkach vo výške ................. € (slovom .....................................) vždy ku koncu kalendárneho mesiaca na účet veriteľa, č. účtu IBAN SK ............................., vedený v ........................... Prvú splátku je povinný zaplatiť v mesiaci ...................(

Za poskytnutý úver je dlžník povinný zaplatiť dohodnuté úroky vo výške ....... .

3.3 V prípade omeškania dlžníka so zaplatením mesačnej splátky je veriteľ oprávnený požadovať od dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške .......% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do uhradenia dlžnej sumy.

IV.

Účel úveru

4.1 Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi úver za účelom ................................ a dlžník sa zaväzuje poskytnutý úver použiť výlučne na tento účel.

V.

Výška úrokov

5.1 Dlžník sa za poskytnutie úveru zaväzuje zaplatiť veriteľovi úrok vo výške ................. % p.a. zo sumy poskytnutého úveru. Úrok je splatný vždy ku koncu kalendárneho mesiaca spolu so splátkou istiny. V prípade omeškania so zaplatením úroku platí primerane bod 3.3 tejto zmluvy.

VI.

Zabezpečenie úveru

6.1 Za účelom zabezpečenia úveru sa veriteľ a dlžník dohodli na zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, bližšie špecifikovanej v článku III., bod 3.1 tejto zmluvy v prospech veriteľa. Zmluva o zriadení záložného práva tvorí prílohu tejto zmluvy. Akékoľvek náklady spojené so zriadením vyššie uvedeného záložného práva hradí dlžník.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli na účely zabezpečenia úveru aj dohodou o prevzatí ručiteľského záväzku podľa § 303 ObchZ s .......meno, priezvisko, ...bytom.....občan Slovenskej republiky, ktorý riadne . Ručiteľský záväzok tvorí prílohu tejto zmluvy.

VII.

Odstúpenie od zmluvy

7.1 Veriteľ je