Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmluva o sprostredkovaní

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1 Zmluva o sprostredkovaní

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko, rodená)   narodená: ............................................................   
   bytom: .................................................................   
   číslo OP: .....................................................................................................rodné číslo:..................   
   ďalej ako„záujemca”   

a

1.2........................(meno a priezvisko, rodená)   narodená: ............................................................   
   bytom: .................................................................   
   číslo OP: .....................................................................................................rodné číslo:................   
   ďalej ako„”sprostredkovateľ   
   
uzavreli dnešného dňa v zmysle § 774 zákona č. 40/1964 Zb.OZ v aktuálnom znení (ďalej ako „ Občiansky zákonník ”) nasledovnú sprostredkovateľskú zmluvu:   

II.

Predmet zmluvy

2.1   Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy príp. zmluvy o ................. s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odmenu, ak prišlo k uzavretiu predmetnej zmluvy pričinením sprostredkovateľa.   
2.2   Predmetom kúpnej zmluvy , príp. zmluvy o .................... má byť ........................ Kúpna cena zmluvy podľa bodu 2.1 nesmie byť nižšia / vyššia ako .............. € (slovom ...................).   

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1   Záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú pre sprostredkovateľa, resp. pre predmet zmluvy, rozhodujúci význam.   
3.2   Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky nevyhnutné písomné doklady vzťahujúce sa na predmet zmluvy.   
3.3   V prípade, že k uzavretiu sprostredkovateľom pripravenej zmluvy nedôjde z dôvodov výlučne na strane záujemcu, má sprostredkovateľ nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkúvaním, ktoré už vynaložil, pokiaľ mu nevznikne nárok na odmenu.   
3.4   Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy.   
3.5   Sprostredkovateľ nesmie navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie, alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. Ak sprostredkovateľ uzatvorenie takejto zmluvy záujemcovi navrhne, ručí za splnenie záväzku tretích osôb. 3.6. Sprostredkovateľ môže uzavrieť v mene záujemcu zmluvu s treťou osobou aj sám ak bol na to záujemcom písomne splnomocnený. Pred uzavretím takejto zmluvy je povinný o tom upovedomiť záujemcu.   

IV.

Výška a splatnosť odmenu

4.1   Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za splnenie predmetu tejto zmluvy odmenu vo výške ..... % z dohodnutej kúpnej ceny príp. dohodnutej ceny poskytnutých služieb.   
Odmenu 4.2   Dohodnutá odmena je včítane DPH. Odmena v sebe zahŕňa i všetky skutočné náklady sprostredkovateľa vydané v súvislosti s plnením zmluvy.   
4.3   Odmena je splatná už v okamihu, kedy záujemca mohol po prvý raz uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu. Uzavretie zmluvy nie je rozhodujúce.   
4.4   Nárok na odmenu vzniká aj v prípade, ak k uzavretiu zmluvy podľa bodu 2.1 dôjde po uplynutí trvania tejto zmluvy avšak s osobou, voči ktorej bola zo strany sprostredkovateľa vyvinutá činnosť, na základe ktorej k uzavretiu zmluvy došlo.   
4.5   Nárok na odmenu nevzniká, pokiaľ bola zmluva uzavretá bez pričinenia sprostredkovateľa alebo ak bol sprostredkovateľ činný i pre osobu, s ktorou sa zmluva uzavrela, resp. mohla uzavrieť.   

V.

Trvanie zmluvy a zánik zmluvy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: