dnes je 5.6.2020

Input:

Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.2 Zmluva o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

medzi

.......................................................

a

........................................................

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................   
   IČO: .......................................................................................................DIČ:...........................IČ DPH:................................   
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .......... vložka č. ..................   
   v mene koná/ za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca.....................................   
      
   ďalej ako„záujemca”   
1.2........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................   
   IČO: ........................................................................................................DIČ:....................... IČ DPH:......................   
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ........................... oddiel: ................ vložka č. ..................   
   v mene spoločnosti koná/za spoločnosť koná štatutárny orgán /prokurista/splnomocnený zástupca   
   ďalej ako„”sprostredkovateľ   
   
uzavreli dnešného dňa v zmysle § 642 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ v aktuálnom znení (ďalej ako „ Obchodný zákonník ”) nasledovnú zmluvu o sprostredkovaní:   

II.

Predmet zmluvy

2.1   Touto zmluvou sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu (alebo inú zmluvu)................. s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu) dojednanú podľa tejto zmluvy. Alt. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť odplatu (províziu) až keď dôjde k uzavretiu zmluvy.Alt. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu), až keď dôjde k splneniu zmluvy.   
2.2   Kúpna cena zmluvy podľa bodu 2.1 nesmie byť nižšia ako .............. € (slovom ...................).   

III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1   Záujemca je povinný oznamovať sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú pre sprostredkovateľa, resp. pre predmet zmluvy, rozhodujúci význam.   
3.2   Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky nevyhnutné písomné doklady vzťahujúce sa na predmet zmluvy.   
3.3   V prípade, že k uzavretiu sprostredkovateľom pripravenej zmluvy nedôjde z dôvodov výlučne na strane záujemcu, má sprostredkovateľ nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkúvaním, ktoré už vynaložil.   
3.4   Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy.   
3.5   Sprostredkovateľ má nárok na províziu podľa tejto zmluvy, ak splní svoj záväzok podľa čl. II. tejto zmluvy, najneskôr dňom uzavretia zmluvy, ktorá je predmetom sprostredkovania.   
3.6   Sprostredkovateľ nesmie navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie, alebo pri ktorej musí vedieť o dôvodnej pochybnosti, či táto splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. Ak sprostredkovateľ uzavretie takejto zmluvy záujemcovi navrhne, ručí za splnenie záväzku tejto osoby.   

IV.

Výška a splatnosť provízie

4.1   Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za splnenie jeho záväzku províziu vo výške ................. % z dohodnutej ceny veci príp. dohodnutej ceny poskytnutých služieb bez DPH. K provízii je sprostredkovateľ oprávnený účtovať s i DPH v zákonnej výške.   
4.2   Provízia je splatná už v okamihu, kedy záujemca mohol po prvý raz uzavrieť sprostredkúvanú zmluvu. Uzavretie zmluvy nie je rozhodujúce.   
4.3   Nárok na províziu vzniká aj v prípade, ak k uzavretiu zmluvy podľa bodu 2.1 dôjde po uplynutí trvania tejto zmluvy avšak s osobou, voči ktorej bola zo strany sprostredkovateľa vyvinutá činnosť, na základe ktorej k uzavretiu zmluvy došlo.   
4.4 4.5  Nárok na províziu nevzniká, pokiaľ bol sprostredkovateľ činný i pre osobu, s ktorou sa zmluva uzavrela, resp. mohla uzavrieť. Sprostredkovateľ nemá právo na náhradu bežných nákladov súvisiacich nákladov, lebo tieto sú zahrnuté v dohodnutej provízii za sprostredkovanie. V prípade vzniku mimoriadnych nákladov v súvislosti s činnosťou sprostredkovateľa, je tento povinný ich záujemcovi oznámiť a môže ich voči nemu uplatniť na základe predchádzajúceho súhlasu záujemcu s ich uplatňovaním.   
  
  

V.

Trvanie zmluvy a zánik zmluvy

5.1   Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to 3 mesiace od podpisu tejto zmluvy.   
5.2   Zmluva zaniká uzavretím zmluvy podľa bodu 2.1 alebo uplynutím času.