dnes je 5.6.2020

Input:

Zmluva o sprostredkovaní nájmu bytu

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.3 Zmluva o sprostredkovaní nájmu bytu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)   narodený: ......................   
   bytom: ..................................   
   číslo OP: ............................... rodné číslo:..........................  
   ďalej ako„záujemca”   
      
1.2........................(meno a priezvisko)   narodený: ......................   
   bytom: ..................................   
   číslo OP: ............................... rodné číslo: ..........................  
   ďalej ako„”sprostredkovateľ   
uzavreli dnešného dňa v zmysle § 774 zákona č. 40/1964 Zb.OZv aktuálnom znení (ďalej ako „Občiansky zákonník”) nasledovnú zmluvu o sprostredkovaní nájmu bytu:   

II.

Predmet zmluvy

2.1   Predmetom tejto zmluvy je sprostredkovanie uzavretia zmluvy o nájme bytu uvedeného v článku III. tejto zmluvy sprostredkovateľom v prospech záujemcu a záväzok záujemcu zaplatiť sprostredkovateľovi za úspešné sprostredkovanie dohodnutú odmenu.   

III.

Predmet sprostredkovania

3.1   Záujemca je výlučným vlastníkom bytu spolu s príslušenstvom, nachádzajúceho sa v bytovom dome č. .... na parcele č. ....,.... a ....., na ulici .............., v ........ a má záujem prenechať predmetný byt do nájmu.   
   Predmetný byt je vedený na liste vlastníctva č. ................, kat. územie .................., obec .........................., vedeného Okresným úradom, katastrálnym odborom ................................ . (ďalej iba „byt”).   
3.2   Predmetom sprostredkovania nájmu je byt č. ... o výmere ..... m2, nachádzajúci sa na .... nadzemnom podlaží, v bytovom dome č. ..... na ulici ............, v ................, súp. č. ........, na pozemku parc. č. ....... a ............, kat. územia ....................., ktorý je vedený na LV č. ......., Okresným úradom, katastrálnym odborom ............., vrátane jeho príslušenstva: (uviesť jednotlivé časti príslušenstva bytu podľa skutočného stavu, napr.: chodby, kúpeľňa s WC a súčastí: kuchynská linka, elektrický sporák, vstavané skrine, rozvody elektrickej inštalácie od skrine merania, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody, plynu a kanalizácie od zvislých rozvodov v inštalačnom jadre a k nim príslušné zariaďovacie predmety, digestor, zásuvky STA, zvonček a domáci telefón, rúrkovanie pre káblovú televíziu, atď.).   
3.3   Byt je užívaniaschopný a všetky predmety a zariadenia nachádzajúce sa v byte sú funkčné.   
3.4   Výška ceny nájmu požadovaná záujemcom je aspoň .......................... € (slovom ........................ ) za jeden kalendárny mesiac. Konečná výška ceny nájmu môže byť predmetom ďalších rokovaní.   

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1   Záujemca je povinný oznámiť sprostredkovateľovi všetky dôležité skutočnosti, ktoré majú pre sprostredkovateľa, resp. pre predmet zmluvy, rozhodujúci význam.   
4.2   Sprostredkovateľ sa zaväzuje vyvíjať činnosť smerujúcu k uzavretiu zmluvy o nájme bytu, najmä zabezpečiť propagáciu ponuky nájmu bytu a rokovať so záujemcami o nájom bytu.   
4.3   Záujemca je povinný poskytnúť sprostredkovateľovi všetky nevyhnutné písomné doklady vzťahujúce sa na predmet zmluvy.   
4.4   V prípade, že k uzavretiu sprostredkovateľom pripravenej zmluvy nedôjde z dôvodov výlučne na strane záujemcu, má sprostredkovateľ nárok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním, ktoré už vynaložil.   
4.5   Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy.   
4.6   Sprostredkovateľ nesmie navrhovať záujemcovi uzavretie zmluvy s osobou, o ktorej vie, alebo musí vedieť, že je dôvodná pochybnosť, že splní riadne a včas svoje záväzky zo sprostredkovanej zmluvy. Ak sprostredkovateľ uzatvorenie takejto zmluvy záujemcovi navrhne, ručí za splnenie záväzku tretích osôb.   

V.

Výška a splatnosť provízie

5.1   Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi za splnenie predmetu tejto zmluvy odmenu (províziu) vo výške.....................(buď pevná suma, alebo napr.: vo výške jednej mesačnej ceny nájmu, vo výške, aká bude dohodnutá v zmluve o nájme bytu).   
5.2   Odmena (provízia) je včítane DPH. Odmena (provízia) v sebe zahŕňa i všetky skutočné náklady sprostredkovateľa vynaložené v súvislosti s plnením zmluvy.   
5.3   Nárok na odmenu (províziu) vzniká okamihom uzavretia zmluvy o nájme bytu.