dnes je 26.1.2022

Input:

Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku po stanovenú dobu

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2 Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku po stanovenú dobu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


uzavretá medzi

................ (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)   so sídlom: ...............................................................    
   IČO: .......................................................................DIČ:......    
   zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ............    
   v mene koná/za koná..........................., (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)    
   ďalej ako „prevádzkovateľ“    

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)   bytom ............................................, nar. ................