dnes je 19.6.2021

Input:

Zmluva o nájme

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.3 Zmluva o nájme

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o nájme

uzatvorená medzi

................................ (meno a priezvisko)

a

.................................. (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: ......................................................  
 nar.: ...................................................................  
 rodné číslo: .........................................................číslo OP..........občan Slovenskej republiky  
 ďalej len „ prenajímateľ ”  

a

1.2........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: ......................................................  
 nar.: ....................................................................  
 rodné číslo: .........................................................číslo OP:..............občan Slovenskej republiky  
 ďalej len ”nájomca”.  
  
Medzi zmluvnými stranami bola dnešného dňa podľa ust. § 685 zákona č. 40/1964 Zb. uzatvorená zmluva o nájme bytu nasledovne:   

II.

Predmet nájmu

2.1  Predmetom nájmu je byt spolu s príslušenstvom, podľa listu vlastníctva č. ..... pre kat. územie ..........,vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom ... nachádzajúci sa v bytovom dome č. .... na parcele č. ..... a ....., na ulici .............., v ........, ktorého výlučným vlastníkom je prenajímateľ. Podrobný opis bytu je obsiahnutý v čl. III. tejto zmluvy.  
2.2  Prenajímateľ týmto prenecháva predmet nájmu podľa bodu 2.1 nájomcovi na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve, nájomca toto užívanie prijíma a zaväzuje sa platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.  
2.3  Prenajímateľ vyhlasuje, že neexistujú žiadne právne ani faktické vady predmetu nájmu, ktoré by mohli byť prekážkou platnosti tejto zmluvy, najmä že je vlastníkom predmetu nájmu alebo má také dispozičné práva, ktoré mu umožňujú predmet nájmu podľa tejto zmluvy prenajať.  
2.4  Prenajímateľ prostredníctvom tretích osôb (správca domu, dodávateľ energií...) ďalej poskytuje nájomcovi nasledovné služby s nájmom spojené:  
  vodné a stočné, dodávka elektriny, dodávka tepla a teplej vody, správa a údržba vrátane upratovania a opravy spoločných priestorov a zariadení bytového domu, odvoz bežného komunálneho odpadu, odvoz separovaného odpadu.  
2.5  Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu do užívania výlučne nájomcovi uvedenému v tejto zmluve a tento nie je oprávnený užívať byť s inými osobami.  

III.

Popis bytu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu

3.1  Predmetom nájmu je byt č. ... o výmere ..... m2, nachádzajúci sa na .... nadzemnom podlaží, v bytovom dome č. ..... na ulici ............, v ................, súp. č. ........, na pozemku parc. č. ....... a ............, kat. územia ....................., ktorý je vedený na LV č. ......., vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom ............, vrátane jeho príslušenstva: (tu sa uvedú jednotlivé časti príslušenstva bytu v súlade so skutočným stavom, napr. : chodby, kúpeľne s WC a súčastí: kuchynská linka, elektrický sporák, vstavané skrine, rozvody elektrickej inštalácie od skrine merania, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody, plynu a kanalizácie od zvislých rozvodov v inštalačnom jadre a k nim príslušné zariaďovacie predmety, digestor, zásuvky STA, zvonček a domáci telefón, rúrkovanie pre káblovú televíziu) . (ďalej len „predmet nájmu“).  
3.2  Byt je užívaniaschopný a všetky predmety a zariadenia nachádzajúce sa v byte sú funkčné. Stav bytu ku dňu jeho prevzatia sa opíše v preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. V preberacom protokole sa uvedie aj stav plynomeru, merača vody a merača elektriny o stave odberu ku dňu odovzdania predmetu nájmu.  

IV.

Trvanie a skončenie nájmu

4.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú/neurčitú od ................... do ................... .  
4.2  Nájom končí:  
  uplynutím doby nájmu, dohodou zmluvných strán, zničením predmetu nájmu alebo budovy, uplynutím výpovednej doby.  
4.3  Prenajímateľ i nájomca môže túto zmluvu jednostranne vypovedať. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.  
4.4  Prenajímateľ môže zmluvu jednostranne vypovedať jedine z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb..  
4.5  Pri ukončení nájmu je nájomca najneskôr v deň skončenia nájmu povinný byt spolu so zariadením protokolárne odovzdať prenajímateľovi. V protokole sa uvedú všetky zistené poškodenia nad rámec bežného opotrebovania. Pri porušení tohto dojednania je nájomca povinný strpieť, že prevzatie predmetu nájmu urobí komisionálne prenajímateľ samostatne, na náklady nájomcu a veci patriace nájomcovi uloží do suchého skladu.  

V.

Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

5.1  Zmluvné strany sa dohodli na odplate (nájomnom) vo výške .................... € za kalendárny mesiac.  
5.2  V nájomnom nie sú obsiahnuté úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu v rozsahu podľa bodu 2.4 tejto zmluvy, ktoré budú uhrádzané osobitne, vo výške, akú reálne uhrádza prenajímateľ dodávateľom.  
5.3  Prenajímateľ neúčtuje k nájomnému DPH. Pokiaľ sú úhrady za služby spojené s nájmom vyúčtovávané spolu s DPH, vyúčtuje prenajímateľ nájomcovi sumu spolu s DPH.  
5.4  Nájomné je splatné mesačne a to vopred najneskôr do ....teho dňa mesiaca predchádzajúcemu príslušnému mesiacu i bez doručenia vyúčtovania prenajímateľa.  
5.5  Úhrada za služby s nájmom spojené bude uhrádzaná na žiadosť prenajímateľa bezodkladne po predložení vyúčtovania prenajímateľom, obvykle mesačne spolu s nájomným podľa bodu 5.1. Na žiadosť nájomcu sa prenajímateľ zaväzuje predložiť k nahliadnutiu vyúčtovanie alebo zálohové faktúry od dodávateľov služieb s nájmom spojených.  
5.6  Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za služby spojené s nájmom riadne a včas, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania v zmysle ustanovenia § 697 zákona č. 40/1964 Zb. 
5.7  Ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za služby spojené s nájmom riadne a včas je prenajímateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie plnení spojených s užívaným bytu, uvedených v bode 2.4.  

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1  Prenajímateľ je povinný:  
 6.1.1  odovzdať byt nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie v súlade s príslušnými predpismi a v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať, mimo vykonávania činností, ku ktorým je povinný nájomca,  
 6.1.2  zabezpečovať riadne plnenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním bytu spojené najmä tým, že bude riadne platiť za dodávku služieb obstarávaných tretími osobami.  
6.2  Nájomca je povinný:   
 6.2.1  starať sa riadne o byt a dodržiavať zásady stanovené touto zmluvou a pokynmi prenajímateľa,  
 6.2.2  dbať aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu bytu, jeho príslušenstva zariadenia a vecí užívaných spolu s nimi,  
 6.2.3  byt užívať výlučne na bývanie,  
 6.2.4  stavebné úpravy bytu robiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a prostredníctvom pre túto činnosť oprávneného podnikateľa, pri dodržaní ust. Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a príslušných STN,  
 6.2.5  zabezpečiť bežnú údržbu bytu a drobné opravy v byte,  
 6.2.6 rešpektovať susedské práva a bezpečnosť najmä:  
  vylúčiť užívanie bytu spôsobom obťažujúcim iných nájomcov (nadmerná hlučnosť, atď.), vylúčiť skladovanie horľavých látok a nebezpečného odpadu a nakladanie s otvoreným ohňom, v byte a dome, na chodbách domu neskladovať žiadne veci, dodržiavať domový poriadok.
  • - sa spravovať dohodnutými podmienkami v zmluve o správe bytového domu a rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov, s ktorými ho prenajímateľ oboznámil, čo aj potvrdzuje svojim podpisom,
 
 6.2.7  zabezpečiť ochranu vlastných vecí (napr. poistením); nájomca berie na vedomie, že prenajímateľ nezodpovedá za stratu prípadne poškodenie v byte uložených vecí,  
 6.2.8  prenajímateľa neodkladne informovať o vzniku škody (prípadne poistnej udalosti),  
 6.2.9  umožniť prenajímateľovi vstup do bytu za účelom vykonania opráv, technickej kontroly stavu bytu, ako aj za účelom overenia spôsobu a rozsahu užívania bytu,