dnes je 19.9.2021

Input:

Zmluva o nájme

4.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.3 Zmluva o nájme

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Zmluva o nájme

uzatvorená medzi

................................ (meno a priezvisko)

a

.................................. (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: ......................................................  
 nar.: ...................................................................  
 rodné číslo: .........................................................číslo OP..........občan Slovenskej republiky  
 ďalej len „ prenajímateľ ”  

a

1.2........................(meno a priezvisko)  trvalo bytom: ......................................................  
 nar.: ....................................................................  
 rodné číslo: .........................................................číslo OP:..............občan Slovenskej republiky  
 ďalej len ”nájomca”.