dnes je 5.6.2020

Input:

Zmluva o nájme a kúpe prenajatej veci (leasingová zmluva)

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.2.1 Zmluva o nájme a kúpe prenajatej veci (leasingová zmluva)

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

uzavretá medzi

.........................................( obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................   
   IČO: ...........................................................................................................DIČ:...................................................... IČ DPH:......   
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................   
   v mene koná konateľ spoločnosti/ za koná prokurista/splnomocnený zástupca   
   ďalej ako„”prenajímateľ   

a

1.2........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................   
   IČO: .................................................................................................DIČ:........IČ DPH:.......................   
 spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................   
   v mene koná konateľ spoločnosti/za koná prokurista/splnomocnený zástupca   
   ďalej ako„”nájomca   
   
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením§ 489 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZv platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník”) túto zmluvu o nájme a kúpe prenajatej veci. Poznámka: Lízingová zmluva sa v praxi časti uzaviera ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 1 ObchZ, celý obsah zmluvy si zmluvné strany vytvoria a dohodnú sami. Dôležitá je najmä dohoda strán o práve na odkúpenie predmetu lízingu, lebo z pohľadu nájomcu podnikateľa je výhodnejšie uplatniť právo na kúpu prenajatej veci po skončení nájmu, lebo v takomto prípade si kúpnu cenu môže zahrnúť do daňových výdavkov. Jednotlivé splátky nájmu si do daňových výdavkov nájomca priebežne zahŕňa. V prípade, že by si uplatnil právo na kúpu prenajatej veci v priebehu plynutia doby nájmu, tak si kúpnu cenu do daňových výdavkov nemôže zahrnúť.  

II.

Predmet zmluvy

2.1   Prenajímateľ je vlastníkom výrobnej linky na výrobu guľôčkových ložísk ...........(označenie predmetu nájmu názvom), typ ............., rok výroby ..................., výrobné číslo ...................... .   
2.2   Prenajímateľ týmto prenecháva predmet nájmu podľa bodu 2.1 nájomcovi na dočasné užívanie za podmienok uvedených v tejto zmluve, nájomca toto užívanie prijíma a zaväzuje sa platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné.   
2.3   Prenajímateľ vyhlasuje, že neexistujú žiadne právne ani faktické vady predmetu nájmu, ktoré by mohli byť prekážkou platnosti tejto zmluvy, najmä že je vlastníkom predmetu nájmu alebo má také dispozičné práva, ktoré mu umožňujú predmet nájmu podľa tejto zmluvy prenajať.   
2.4   Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu do užívania výlučne nájomcovi uvedenému v tejto zmluve a tento nie je oprávnený užívať predmet nájmu s inými osobami ani prenechať ho do užívania tretej osobe, ak ďalej nie je ustanovené inak.   

III.

Trvanie nájmu

3.1   Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Právo nájmu k predmetu nájmu uvedenému v bode 2.1 tejto zmluvy vzniká nájomcovi dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.   
3.2   O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu do užívania nájomcovi vyhotoví prenajímateľ odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Prípadné nedostatky predmetu nájmu obsiahnuté v tomto protokole, budú odstránené v dohodnutej lehote.   

IV.

Cena nájmu a jej splatnosť

4.1   Prenajímateľ a nájomca sa dohodli na cene za užívanie predmetu nájmu podľa tejto zmluvy vo výške ............. € (slovom .....................) za kalendárny štvrťrok.   
4.2   Cena za nájom /nájomné/ je splatná štvrťročne, vždy k prvému dňu mesiaca predchádzajúceho začiatok ďalšieho kalendárneho štvrťroka i bez doručenia faktúry alebo vyúčtovania prenajímateľa. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa vedený v ....... banka, a.s., č. ú.IBAN:SK ..............................., alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa.   
4.3   Záväzok nájomcu platiť nájomné zaniká v prípade uplatnenia práva kúpy nájomcom u prenajímateľa ku dňu vzniku kúpnej zmluvy.   
4.4   V prípade ak sa nájomca dostane do omeškania s platbou nájomného, má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi poplatok z omeškania platby a to vo výške ....... % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. Úhradou poplatku z omeškania nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody.   

V.

Právo kúpy predmetu nájmu

5.1   Nájomca je oprávnený kúpiť predmet nájmu uvedený v bode 2.1 tejto zmluvy od prenajímateľa kedykoľvek po dobu platnosti tejto zmluvy o nájme alebo do 14 dní od ukončenia tejto zmluvy o nájme.   
5.2   Uplatnenie práva kúpy predmetu nájmu podľa bodu 5.1 tejto zmluvy oznámi nájomca prenajímateľovi doporučeným listom. Preukázateľným doručením tohto oznámenia prenajímateľovi táto nájomná zmluva zanikne.   
5.3   Okamihom doručenia oznámenia nájomcu podľa bodu 5.2 tejto zmluvy vznikne medzi nájomcom a prenajímateľom kúpna zmluva, ktorej predmetom sa stane predmet nájmu, tak ako je popísaný v bode 2.1 tejto nájomnej zmluvy. Na základe tejto kúpnej zmluvy získa nájomca postavenie kupujúceho a prenajímateľ postavenie predávajúceho.   

VI.

Kúpna cena a jej splatnosť

6.1   V prípade uplatnenia práva kúpy predmetu nájmu nájomcom podľa bodu 5.1 tejto zmluvy dohodli prenajímateľ a nájomca výšku kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy, tak ako je uvedený v bode 2.1 tejto zmluvy vo výške ......................... € (slovom .................................). V dohodnutej cene nie je zahrnutá DPH.   
6.2   Do kúpnej ceny podľa bodu 6.1 sa nezapočítava nájomné, zaplatené do okamihu vzniku kúpnej zmluvy.   
6.3   Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim najneskôr do .... dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet prenajímateľa vedený v ....... banka, a.s. č. ú. IBAN SK..............................., alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice prenajímateľa.   
6.4   V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% kúpnej ceny za každý deň omeškania, až do zaplatenia kúpnej ceny.   

VII.

Prevod vlastníckeho práva

7.1   Vlastnícke právo k predmetu nájmu prejde na nájomcu okamihom doručenia písomného oznámenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy prenajímateľovi.   
7.2   Okamihom kúpy predmetu nájmu v súlade s článkom V. tejto zmluvy prechádza na nájomcu ako kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy popísanom v bode 2.1 tejto zmluvy o kúpe prenajatej veci.   

VIII.

Práva a povinnosti nájomcu

8.1   Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov a to obvyklým spôsobom a len na účely, pre ktoré je určený.   
8.2   Nájomca je povinný riadne sa o predmet nájmu starať a dodržiavať zásady stanovené touto zmluvou a pokynmi prenajímateľa.   
8.3   Nájomca je povinný dbať, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu predmetu nájmu, jeho príslušenstva, zariadenia a vecí užívaných spolu s nimi.   
8.4   Nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi vstup na miesto, kde sa predmet nájmu nachádza za účelom vykonania opráv, technickej kontroly stavu predmetu nájmu, ako aj za účelom overenia spôsobu a rozsahu užívania predmetu nájmu.   
8.5   Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu, príp. do faktického užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.