dnes je 19.6.2021

Input:

Zmluva o kúpe rozostavanej stavby

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.3 Zmluva o kúpe rozostavanej stavby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Zmluva o kúpe rozostavanej stavby nezapísanej v katastri nehnuteľností

uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1. ................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko)  bydlisko: .............................nar.: .....................................  
   r.č.: ......................................číslo Občianskeho preukazu    
   občan Slovenskej republiky ďalej ako „predávajúci“  

a

1.1. ................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko)  bydlisko: .............................nar.: .....................................  
   r.č.: ......................................  
   O bčan Slovenskej republiky ďalej ako „ kupujúci“  

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“ ) túto zmluvu o kúpe rozostavanej stavby.

II.

Preambula

2.1  Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností:  
   
  1. rozostavanej stavby rodinného domu, na pozemku parcelné číslo ..............., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere .........m2, postavenej na základe stavebného povolenia č.j. číslo ..................... vydaného obcou ............. ako príslušným stavebným úradom dňa ............., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa ..................... (ďalej len „rodinný dom“ ).
  
   
  1. pozemkov parcelné č. ........., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere .........m2 a pozemku parcelné č. ........., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere .........m2, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely registra „C“ číslo ........., druh pozemku ....................... o výmere ......... m2, zapísanej na liste vlastníctva (LV) č. ............., vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom v .......................,....................., pre katastrálne územie .......................... na základe geometrického plánu č. ....... na zameranie rozostavanej stavby na parcele č. ....................., vyhotoveného spoločnosťou ........................, so sídlom ......................., ......................., IČO: ...................... dňa ..................... (ďalej len „pozemky“ ).
  
   (ďalej spolu len „ predmet kúpy“ ).  

III.

Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho, za podmienok ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy.  
3.2  Predávajúci touto zmluvou predáva predmet kúpy bližšie špecifikovaný v článku II., bod 2.1 tejto zmluvy vo svojom výlučnom vlastníctve v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1-ina za kúpnu cenu dohodnutú podľa článku V., bod 5.1 tejto zmluvy.  

Článok IV.

Popis a stav rozostavanosti rodinného domu

4.1  Stav rozostavanosti rodinného domu vyplýva zo znaleckého posudku č. ........... vypracovaného .............................., súdnym znalcom z oboru oceňovania stavieb dňa ............... (ďalej len „ znalecký posudok “). Znalecký posudok bude tvoriť prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu kúpy do katastra nehnuteľností.  
4.2  Po dokončení rodinného domu podľa projektovej dokumentácie pôjde o podpivničený / nepodpivničený rodinný dom s ...... nadzemnými poschodiami, s plochou/sedlovou strechou samostatne stojaci / v radovej zástavbe rodinných domov. Rodinný dom bude dispozične rozdelený na dennú časť - prízemie a nočnú časť - poschodie. Prízemie bude pozostávať zo vstupnej haly, obývacej izby, WC, špajze, kuchyne, jedálne atď. Poschodie bude pozostávať z chodby, kúpeľne, šatníka a ...... izieb. Príslušenstvom rodinného domu bude elektrická, vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka.  

V.

Kúpna cena a jej splatnosť

5.1  Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene predmetu kúpy vo výške .................... € (slovom: ..............................................................).  
5.2  Kúpnu cenu podľa bodu 5.1 tohto článku sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu v dvoch splátkach nasledovne:  
   
  1. 1. splátku kúpnej ceny vo výške ......................,- € (slovom ..................... ....................) zaplatí kupujúci pri podpise / do .... dní odo dňa podpisu) tejto zmluvy k rukám predávajúceho / na bankový účet predávajúceho.
  2. 2. splátku (zvyšok) kúpnej ceny vo výške ......................,- € (slovom ......................................) zaplatí kupujúci do .......... dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru ................o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, k rukám predávajúceho / na bankový účet predávajúceho.
  

Článok VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1  Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nevykazuje žiadne právne vady, ktoré by mu bránili alebo ho obmedzovali v nakladaní s predmetom kúpy. Na predmete kúpy neviaznu žiadne záložné práva alebo vecné bremená, prípadne iné práva tretích osôb, ktoré by mohli ovplyvniť výkon vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu kúpy, jeho budúcu držbu a užívanie alebo prevod vlastníctva k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy v prospech kupujúceho. Zo znaleckého posudku súdneho znalca ............ vyplýva, že rozostavaná stavba je v dobrom technickom stave a nevykazuje problémy a nedostatky, ktoré by bránili jej dokončeniu.  
6.2  Predávajúci vyhlasuje, že nepodpísal žiadnu zmluvu, ktorej predmetom by bol prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam so žiadnou treťou osobou, že neudelil splnomocnenie, príkaz ani iný obdobný mandát žiadnej osobe, aby takúto zmluvu podpísala za predávajúceho.  
6.3  Predávajúci vyhlasuje, že výstavba rodinného domu bola uskutočnená s odbornou starostlivosťou, v primeranej kvalite, v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území Slovenskej republiky. Predávajúci vyhlasuje, že všetky práce na rodinnom dome boli vykonané kvalifikovanými a odborne spôsobilými osobami a že zariadenia a materiály použité pri stavbe rodinného domu sú nové a zodpovedajú prvej akostnej triede.  
6.4  Predávajúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že rodinný dom bol pred jeho odovzdaní kupujúcemu zhotovovaný podľa realizačného projektu, že bude mať vlastnosti uvedené v realizačnom projekte a že bol zhotovený v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam, ktoré sú stanovené v príslušných technických normách.  
6.5  Predávajúci poskytuje kupujúcemu na práce vykonané a materiály použité pri stavbe rodinného domu pred jeho odovzdaním kupujúcemu záruku v trvaní 36 mesiacov odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.  
6.6  Predávajúci vyhlasuje, že ak sa na rodinnom dome vyskytnú vady, za ktoré zodpovedá, predmetné vady odstráni na svoje náklady. Ak nevykoná odstránenie vád v dohodnutej / primeranej lehote od ich oznámenia kupujúcim (uplatnení reklamácie zo strany kupujúceho), má kupujúci právo odstrániť vady na náklady predávajúceho.  
6.7  Predávajúci sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy poskytnúť kupujúcemu súčinnosť potrebnú pri zahájení ako aj počas kolaudačného konania a to predovšetkým vo forme poskytnutia všetkých nevyhnutných listinných dokumentov potrebných pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.  
6.8  Kupujúci vyhlasuje, že stav predmetu kúpy a štádium rozostavanosti rodinného domu mu je známy z vykonanej obhliadky a zo znaleckého posudku a že predmet kúpy má záujem kúpiť v stave, v akom sa nachádza v čase podpisu tejto zmluvy.  
6.9  Odo dňa podpisu tejto zmluvy sú zmluvné strany viazané prejavmi svojej vôle vyjadrenými v tejto zmluve, t. j. nemôžu od tejto zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy

7.1  Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet kúpy kupujúcemu v deň podpisu tejto zmluvy / najneskôr do ...........dní od podpisu tejto zmluvy a zabezpečiť, aby kupujúci mohol týmto dňom nerušene užívať predmet kúpy v rozsahu práv výlučného vlastníka. O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy sa spíše preberací protokol, ktorého obsah potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi.  
7.2  Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu s originálnym znením stavebného povolenia, stavebného denníka a stavebnej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu.  
7.3  Predávajúci sa zaväzuje pri odovzdaní predmetu kúpy odovzdať kupujúcemu aj všetky do tohto dňa vydané povolenia, atesty, certifikáty, technické listy, záručné listy, revízne správy a zápisnice o skúškach (ako napr. revíznu správu na plyn, elektriku a komín, tlakovú skúšku vody a kanalizácie a pod.), doklady o nakladaní so stavebným odpadom a iné, ak sú vyžadované podľa legislatívy Slovenskej republiky a ak sú potrebné pre výkon stavebných prác.  

VIII.

Nadobudnutie vlastníctva