dnes je 26.1.2022

Input:

Zmluva o kúpe rozostavanej stavby

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.3 Zmluva o kúpe rozostavanej stavby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Zmluva o kúpe rozostavanej stavby nezapísanej v katastri nehnuteľností

uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1. ................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko)  bydlisko: .............................nar.: .....................................  
   r.č.: ......................................číslo Občianskeho preukazu    
   občan Slovenskej republiky ďalej ako „predávajúci“  

a

1.1. ................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko)  bydlisko: .............................nar.: .....................................  
   r.č.: ......................................  
   O bčan Slovenskej republiky ďalej ako „ kupujúci“  

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 588 zákona