dnes je 5.6.2020

Input:

Zmluva o kúpe prenajatej veci

17.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1 Zmluva o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)   so sídlom: ............................................................   
   IČO: ....................................................................................................DIČ:...................IČ DPH: ..............................................   
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................   
   v mene koná konateľ, za koná prokurista alebo splnomocnenec   
   ďalej ako„”predávajúci   

a

1.2........................(obchodné meno)   so sídlom: ............................................................   
   IČO: ...................................................................................................................DIČ:.............................................................................................................IČ DPH:..........   
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................   
   v mene koná konateľ, za koná prokurista alebo splnomocnenec   
   ďalej ako„”kupujúci   
   
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 489 zákona č. 513/1991 Zb.ObchZ v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník”) túto zmluvu o kúpe prenajatej veci.   

II.

Predmet zmluvy

2.1   Predávajúci je vlastníkom výrobnej linky na výrobu guľôčkových ložísk ...........(označenie predmetu nájmu názvom)trvania, typ ............., rok výroby ..................., výrobné číslo ...................... Predávajúci prenechal vyššie uvedenú výrobnú linku na dočasné užívanie na základe zmluvy o nájme zo dňa ..................... ako prenajímateľ kupujúcemu, ako nájomcovi. Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú/neurčitú (v prípade, ak bola nájomná zmluva uzavretá na dobu určitú uviesť presnú dobunájmu).   
2.2   Kupujúci sa ako nájomca v súlade so zmluvou o nájme zaviazal platiť nájomné vo výške a lehotách splatnosti v uvedenej zmluve dohodnutých.   
2.3   V súlade s ustanovením bodu ...... zmluvy o nájme, zo dňa .............. je nájomca oprávnený kedykoľvek, po dobu platnosti zmluvy o nájme, uplatniť u prenajímateľa právo kúpy prenajatej výrobnej linky, bližšie špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy. Nájomca je oprávnený uplatniť právo na kúpu prenajatej veci najneskôr do 14 dní po ukončení nájmu podľa zmluvy o nájme.    
2.4   Nájomca uplatňuje právo kúpy prenajatého zariadenia po uplynutí prvého roka nájomnej zmluvy na nájom výrobnej linky na výrobu gulôčkových ložísk, ktoré sú predmetom tejto zmluvyalt. Nájomca je oprávnený uplatniť právo na kúpu prenajatej veci najneskôr do 14 dní od uplynutia dohodnutého nájmu prenajatej veci.   
2.4   Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k prenajatej výrobnej linke bližšie špecifikovanej v bode 2.1 tejto zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu.   
   III.   

Kúpna cena a jej splatnosť

3.1   Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške ...................., vrátane DPH.   
3.2   Do kúpnej ceny podľa bodu 3.1 sa nezapočítava nájomné, zaplatené kupujúcim na základe zmluvy o nájme zo dňa ......................... do okamihu vzniku kúpnej zmluvy.   
3.3   Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim najneskôr do .... dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady nájomného na bankový účet predávajúceho vedený v ....... banka, a.s. č. ú.IBAN:SK ..............................., alebo deň prevzatia hotovosti do pokladnice predávajúceho. Poznámka v hotovosti môže nájomca zaplatiť do pokladne prenajímateľa najviac do výšky 5 000 eur. V prípade vyššej kúpnej ceny nájomca zaplatí fakturovanú sumu bezhotovostným prevodom. Záväzok zaplatiť kúpnu cenu sa považuje za splnený pripísaním finančných prostriedkov na účet prenajímateľa.    
3.4   V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% kúpnej ceny za každý deň omeškania, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.   

IV.

Prevod vlastníckeho práva

4.1   Vlastnícke právo k predmetu kúpy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy prejde na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny podľa bodu 3.1 v plnej výške.   
4.2   Okamihom kúpy predmetu nájmu v súlade s článkom V. tejto zmluvy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na predmete kúpy popísanom v bode 2.1 tejto zmluvy o kúpe prenajatej veci.   

V.

Záruka za akosť

5.1   Predávajúci preberá záväzok, že predmet kúpy bude po dobu ...... mesiacov od podpisu tejto zmluvy spôsobilý na užívanie na obvyklý účel.   
5.2   Záručná doba začína plynúť odo dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.   

VI.

Oznámenie vád tovaru

6.1   Vady predmetu kúpy je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do skončenia trvania záručnej doby podľa článku V. tejto zmluvy.   
6.2   O vadách predmetu kúpy je kupujúci povinný podať správu písomne alebo osobne u zodpovedného pracovníka predávajúceho. V podanej správe o vadách, kupujúci uvedie aký nárok od predávajúceho požaduje. V prípade, ak v podanej správe o vadách predmetu kúpy neuviedol uplatňovaný nárok, musí tak urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Uvedené však neplatí, ak predávajúci o vadách predmetu kúpy vedel.    

VII.

Záverečné ustanovenia