dnes je 17.1.2021

Input:

Zápisnica z valného zhromaždenia - prevod časti obchodného podielu

16.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1.16 Zápisnica z valného zhromaždenia – prevod časti obchodného podielu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


spoločnosti ........................ (obchodné meno)

Dňa ................, o ...................hod. sa v sídle spoločnosti konalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti .......................................... so sídlom ........................................, IČO: ................, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: ........., vložka č.: ...................

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili všetci spoločníci spoločnosti:

  • pán ..................................., nar. ...................., r.č. ........................., trvalo bytom ................................,

  • spoločnosť .......................................(obchodné meno), sídlo ..................................., IČO: ......................................., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................................., oddiel: ........., vložka č. ................, v mene koná/za koná konateľ/prokurista

(uviesť presné údaje všetkých spoločníkov spoločnosti, ktorí sa zúčastňujú valného zhromaždenia)

a ako hosť

  • pán ..................................., nar. ...................., r.č. ........................., trvalo bytom ................................ (uviesť údaje nadobúdateľa časti obchodného podielu na spoločnosti).

Program riadneho valného zhromaždenia:

  1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
  2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
  3. Rozdelenie obchodného podielu a prevod časti obchodného podielu spoločníka .............................. (meno a priezvisko spoločníka prevádzajúceho časť obchodného podielu)
  4. Zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti
  5. Záver valného zhromaždenia

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie otvoril o ........hod. konateľ spoločnosti pán ................................... (meno a priezvisko konateľa spoločnosti), ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka riadne a včas. Zároveň oboznámil účastníkov s programom riadneho valného zhromaždenia.

Ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, (vymenovať jednotlivých spoločníkov s ich identifikačnými údajmi) 1.pán ..................................., nar. ...................., r.č. ........................., trvalo bytom ................................, (uviesť údaje spoločníka – fyzickej osoby), 2. Pán ...............nar. .............rodné číslo............, číslo OP: ..................

spoločnosť .......................................(obchodné meno), sídlo ..................................., IČO: ......................................., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................................., oddiel: ........., vložka č. ................, v mene ktorej koná/za koná konateľ/prokurista (uviesť údaje spoločníka – právnickej osoby), ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 100 %, čo znamená, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Konateľ spoločnosti ďalej oboznámil prítomných, že v súlade s ustanovením článku .... , bod ... spoločenskej zmluvy má spoločník .................................. ( meno a priezvisko). ..... (uviesť počet hlasov)hlasov a spoločník .......................................... ( obchodné meno). ...... (uviesť počet hlasov) hlasov z celkového počtu ............. hlasov. Prítomní spoločníci spoločnosti súhlasia so spôsobom, akým bolo valné zhromaždenie zvolané.

K bodu 2. programu:

Konateľ, pán .......................... predložil valnému zhromaždeniu spoločnosti návrh kandidátov na voľbu do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne:

predseda valného zhromaždenia: pán ....................................

zapisovateľ: pán.....................................

Z počtu prítomných ...... hlasov, hlasovalo za : ..... hlasov, proti: ....., zdržalo sa : ......

Konštatujem, že orgány riadneho valného zhromaždenia boli jednomyseľne zvolené.

Riadne valné zhromaždenie ďalej viedol zvolený predseda pán ..................................... (uviesť meno a priezvisko predsedu zvoleného valným zhromaždením).

K bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu návrh spoločníka spoločnosti pána ........................... (uviesť meno a priezvisko spoločníka spoločnosti, ktorého obchodný podiel sa má rozdeliť a jeho časť previesť). Spoločník spoločnosti, pán .......................... požiadal valné zhromaždenie spoločnosti o súhlas s rozdelením jeho obchodného podielu a následný súhlas s prevodom ......% (uviesť percentuálny podiel rozdelenej časti obchodného podielu ktorá je predmetom prevodu k celkovej výške základného imania spoločnosti)jeho obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške .......................,- € na pána/pani ............................ (meno a priezvisko nadobúdateľa), trvalo bytom .................................... (uviesť presnú adresu trvalého pobytu nadobúdateľa).

Valné zhromaždenie spoločnosti súhlasí s rozdelením obchodného podielu spoločníka pána ..................................... (meno a priezvisko prevádzajúceho spoločníka) a s prevodom časti obchodného podielu ............% (uviesť percentuálny podiel rozdelenej časti obchodného podielu ktorá je predmetom prevodu k celkovej výške základného imania spoločnosti)jeho obchodného podielu, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške ...............,- € na pána/pani ............................ (meno a priezvisko nadobúdateľa), trvalo bytom ..................................., (uviesť presnú adresu trvalého pobytu nadobúdateľa). .

Z počtu prítomných ...... hlasov, hlasovalo za : ..... hlasov, proti: ....., zdržalo sa : ......

Konštatujem, že súhlas s rozdelením obchodného podielu spoločníka pána ................................. a s prevodom časti obchodného podielu predstavujúcej ............% obchodného podielu spoločníka pána .............................. na pána/pani ................................. bol jednomyseľne udelený.

K bodu 4. programu:

Predseda valného zhromaždenia