Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.1 Vzor návrhu na zastavenie exekúcie

JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť dokument


Okresný súd..............................

sídlo..........................................

k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde)

Ex ......................./ ....................... (spisová značka veci vedenej u súdneho exekútora)

Oprávnený:

Obchodné meno ..................................................
Sídlo: ..................................................................
IČO: ...................................................................
Zapísaný v ...........................................................
Konajúci prostredníctvom....................................
Právne zastúpený: ................................................
advokátom JUDr. .................................................
so sídlom v ..........................................................  

Povinný:

Titul, meno, priezvisko: ......................................
Trvale bytom: .....................................................
Dátum narodenia: ...............................................  

Návrh na zastavenie exekúcie

I.

Na základe vydaného poverenia Okresného súdu Banská Bystrica pre súdneho exekútora JUDr. ........................doručeného súdnemu exekútorovi, vydal tento upovedomenie o začatí exekučného konania pre vymoženie peňažného plnenia v prospech oprávneného vo výške ...............................eur na podklade exekučného titulu, a to platobného rozkazu č. k.......................RO......................../ ....................... vydaného dňa....................... Okresným súdom

V .......................

Dňa .......................mi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie.......................Ex

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: