dnes je 19.6.2021

Input:

Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2020

5.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Vplyv splátkového kalendára na zrážky zo mzdy v roku 2020

JUDr. Martina Jenčová

Jedným z najrýchlejších a najhospodárnejších spôsobov vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy a v nadväznosti na to exekúcia zrážkami z iných príjmov (ak ide o prípady, ak je povinný zamestnaný na dohodu o vykonaní práce). Kým v minulosti bola na prvom mieste exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke, ľudovo nazývaná aj „exekúcia zablokovaním účtu“, dnes to už neplatí. Mnohí povinní, často v snahe vyhnúť sa exekúcii, si nezakladajú účet v banke. Avšak, v pracovnom pomere sú. Exekúciou je totiž postihnuté priamo právo povinného na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá podlieha zrážke.

V exekučnom konaní dochádza k mnohým situáciám, ktoré môžu nastať. Jednou z takýchto situácií je aj postupné splácanie pohľadávky. Splátkový kalendár však nie je povinnou súčasťou exekučného konania. Mnohí povinní si ho žiadajú automaticky, treba však mať na pamäti, že splátky často prichádzajú do úvahy až vtedy, ak nie je možné exekúciu inak uhradiť. Inštitút splátkové kalendára máme upravený tak v súčasne platnom Exekučnom poriadku, ako aj v zmysle novely č. 2/2017 Z. z., ktorá sa účinnou stane počnúc 1. aprílom tohto roka. Novela č. 2/2017 Z. z. sa však bude vzťahovať iba na tie konania, ktoré začnú po 1. 4. 2017, čiže na konania, kde návrh na vykonanie exekúcie bude podaný najskôr v tento deň. To, kedy exekučné konanie začalo, vie povinný zistiť z upovedomenia o začatí exekúcie a platiteľ mzdy z príkazu na začatie exekúcie (resp. z exekučného príkazu – podľa toho, v akom štádiu sa konanie nachádza).

Pri exekúcii zrážkami zo mzdy súdny exekútor najskôr vydá upovedomenie o začatí exekúcie a až následne príkaz na začatie exekúcie. Príkaz sa doručuje iba platiteľovi mzdy, a často sa povinný o exekúcii dozvie až od neho. Je to tým, že si nepreberie upovedomenie o začatí exekúcie, pričom nezáleží na tom, či tak urobil schválne, aby sa konaniu vyhol alebo z dôvodu zmeny adresy. Práve prevzatie upovedomenia o začatí exekúcie je prvým krokom k splátkovému kalendáru. Povinný sa totiž prostredníctvom tejto listiny dozvie nielen to, za čo sa exekúcia vedie (a teda, kto je oprávnený), ale aj, aká je celková vymáhaná čiastka vrátane trov exekúcie. Podľa toho vie už približne, aké splátky by mohol navrhnúť v konaní.

Pokiaľ sa pozrieme na súčasne platné znenie, ktoré sa vzťahuje na všetky konania začaté do 31. marca 2017 vrátane (čiže na všetky konania, kde bol najneskôr v tento deň podaný návrh na vykonanie exekúcie), zákonná úprava je, čo sa týka plnenia v splátkach, upravená dvoma vetami. Ust. § 56 ods. 10 EP totiž stanovuje: „Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.“

Uzatvorenie splátkového kalendára je teda skôr právom exekútora ako jeho povinnosťou. V praxi to znamená, že aj keď si povinný podá žiadosť o uzatvorenie dohody o postupnom splatení pohľadávky, často povinnými označovanú ako žiadosť o splátkový kalendár, táto skutočnosť sa platiteľa mzdy nijak nedotýka. Ak sa vykonávanie zrážok nachádza v štádiu vydaného príkazu na začatie exekúcie, zamestnávateľ riadne vykonáva zrážky a drží ich v depozite. Nehľadiac na to, že mu zamestnanec oznámi, že si podal žiadosť o splátkový kalendár. Vyhlásením povinného nie je platiteľ mzdy nijak viazaný. Je potrebné počkať až na vyjadrenie súdneho exekútora, ktoré bude adresované priamo platiteľovi mzdy.

Po tom, ako bude doručená žiadosť o povolenie splátok na exekútorský úrad, sa exekútor obráti na oprávneného, aby sa ten vyjadril. Kladné vyjadrenie oprávneného ale ešte neznamená, že exekútor splátky schváli (čo vyplýva zo zákonného ustanovenia „....exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť...“). Úlohou súdneho exekútora je totiž vymôcť pohľadávku oprávneného čo najrýchlejšie a čo najhospodárnejšie. Ak súdny exekútor na základe odpovede na súčinnosť od platiteľa mzdy vie, že mzda povinného je v takej výške, kedy by exekúciou zrážkami zo mzdy bola pohľadávka vymožená oveľa rýchlejšie ako na základe splátok, dohodu s povinným o splátkach neuzatvorí.

Ak aj súdny exekútor s povinným uzatvorí dohodu o splátkach, stále to nemá na výkon zrážok žiaden vplyv, avšak len do času, kým nebude táto skutočnosť platiteľovi mzdy oznámená. Nie povinným, ale súdnym exekútorom. Ak by platiteľ mzdy prestal vykonávať zrážky po tom, ako mu schválenie splátkového kalendára oznámil iba povinný, zbytočne sa vystavuje riziku poddlžníckej žaloby zo strany oprávneného. Tu by totiž oprávnený mohol od platiteľa mzdy požadovať všetko to, čo by mu patrilo, keby zamestnávateľ riadne vykonával zrážky. Platiteľ mzdy totiž nevie, čo je obsahom dohody o postupnom splatení pohľadávky. Veľmi často sa stáva, že sa súdny exekútor a povinný dohodnú na tom, že v exekúcii zrážkami zo mzdy sa bude pokračovať a popri tom si bude povinný pohľadávku aj splácať.

Pokiaľ ale bude uzatvorená dohoda o postupnom splatení pohľadávky, ktorej obsahom je iba splácanie, exekútor doručí platiteľovi mzdy oznámenie, aby ďalej zrážky nevykonával, nakoľko bolo naplnené ustanovenie § 56 ods. 10 EP. Pokiaľ má povinný viacero exekúcií, v takom prípade začne platiteľ mzdy vykonávať zrážky v prospech tej exekúcie, ktorá bola v poradí. Čo však, ak povinný prestane splácať? Omeškanie čo i len s jednou splátkou má za následok zánik splátkového kalendára. Povinného už nik na splácanie nebude vyzývať. V takom prípade sa riadne pokračuje v exekúcii, čiže platiteľovi mzdy príde upovedomenie o tom, aby ďalej pokračoval v zrážkach. Ak ten medzičasom vykonával zrážky v prospech inej exekúcie, a aj ich naďalej vykonáva, bude musieť ich výkon prerušiť. Tu je postup obdobný, ako keď bude platiteľovi mzdy doručená prednostná exekúcia – súdnemu exekútorovi, v prospech ktorého exekúcie sa zrážky vykonávali, musí platiteľ mzdy oznámiť, že zrážky ďalej nebude vykonávať, a uviesť dôvod, ktorým je nedodržanie dohody o postupnom splatení pohľadávky v inom exekučnom konaní, kde príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy bol doručený skôr.

Pokiaľ pôjde o konania, ktoré začnú od 1. apríla 2017, možno konštatovať, že zákonodarca problematiku splátkového kalendára značne upravil a rozšíril. Nová právna úprava stanovuje presné podmienky, ktoré bude musieť povinný – fyzická osoba, splniť, aby sa jeho žiadosti vyhovelo. Ide o viac podmienok, pričom musia byť všetky splnené kumulatívne. Nedodržanie čo i len jednej podmienky má svoje dôsledky.

V zmysle novely splátky schvaľuje priamo súdny exekútor, v niektorých prípadoch automaticky, čiže nebude potrebný súhlas oprávneného. O možnosti požiadať o plnenie v splátkach bude povinný poučený v upovedomení o začatí exekúcie. Aby súdny exekútor automaticky schválil splátkový kalendár, musí povinný spĺňať tieto podmienky:

  • povinný je fyzickou osobou – žiadosť o plnenie v splátkach si, samozrejme, môže podať aj povinný, ktorý je právnickou osobou, tu sa však na povolenie splátok bude vyžadovať súhlas oprávneného,

  • povinný si prevzal upovedomenie o začatí exekúcie – prevzatie tejto písomnosti preukazuje, že povinný