dnes je 11.7.2020

Input:

Príkazná zmluva

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.18 Príkazná zmluva

3.3.18.1 Príkazná zmluva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Príkazná zmluva

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ...................(obchodné meno)

so sídlom: ..........................................................

IČO: ...................................................................

DIČ:....................................................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................

v mene koná/za koná ....................., (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)

ďalej ako „príkazca“

a

1.2 .................(meno a priezvisko)

trvalo bytom .........................................

číslo občianskeho preukazu...............

nar. ........................................................

rodné číslo ............

číslo osvedčenia: ..................................

ďalej ako „príkazník“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 724 zákona č. 40/1964 Zb.OZ v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto príkaznú zmluvu.

II.

Predmet zmluvy

2.1 Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu, vykoná nasledovnú činnosť – analýzu rizík poistných zmlúv spočívajúcu najmä v:

▪ odborných konzultáciách ku všetkým druhom poistenia,

▪ zastupovaní príkazcu pred príslušnými poisťovňami,

▪ vypracovávaní odborných stanovísk a posúdení významných hospodárskych operácii príkazcu z pohľadu poistných rizík,

▪ podrobnej kontrole poistných zmlúv uzatvorených príkazcom,

▪ poskytovaní informácií o aktuálnych zmenách predpisov týkajúcich sa poistenia osôb a majetku.

2.2 Príkazca sa zaväzuje za činnosť podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy platiť príkazníkovi odmenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

2.3 Príkazca vystaví príkazníkovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy písomné plnomocenstvo, ktorým ho splnomocní k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov.

Príkazník sa zaväzuje vykonať všetky činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne.

III.

Pokyny príkazníka a spôsob plnenia záväzku

3.1 Príkazník je povinný pri vykonávaní činnosti postupovať hospodárne, podľa svojich schopností a znalostí, s náležitou odbornou starostlivosťou. Je povinný pritom rešpektovať všetky jemu známe pokyny príkazcu. Príkazník je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať osobne a nemôže sa nechať zastupovať/ príkazník môže zveriť vykonanie príkazu inej osobe, zodpovedá voči príkazcovi akoby príkaz vykonával sám.

3.2 Príkazca je oprávnený pokyny jednostranne meniť. Na požiadanie príkazníka je povinný urobiť tak písomnou formou.

3.3 Ak je to v záujme príkazníka, požiada príkazca príkazníka o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu príkazcu sa od pokynov môže príkazník odchýliť len ak je to v záujme príkazcu, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne príkazca odchýlenie sa nezakázal.

Príkazník je oznámiť bez zbytočného odkladu všetky problémy, ktoré bránia riadnemu splneniu príkazu.

3.4 Príkazník sa zaväzuje poskytovať príkazcovi na požiadanie správy o postupe plnenia príkazu.

3.5 Veci zverené príkazníkovi v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tejto zmluvy, ako i veci získané pre príkazcu pri vykonávaní činností podľa tejto zmluvy sú vlastníctvom príkazcu. Príkazník je povinný ich starostlivo uchovávať.

3.6 Bezodkladne po ukončení činnosti podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy predloží príkazník záverečnú správu a vykoná záverečné vyúčtovanie. Najneskôr spolu so správou vydá príkazcovi všetok úžitok z vykonaného príkazu.

IV.

Odmena, náhrada nákladov a preddavok

4.1 Príkazca sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku II., bod 2.1 tejto zmluvy príkazníkovi mesačne odmenu vo výške .................... €, ktorá je splatná na účet č. IBAN SK ............................, vedený v banke ....................................... najneskôr do 14 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena prináleží.

4.2 Odmena podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH.

4.3 V prípade, ak príkazca neuhradí odmenu podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy v uvedenej lehote, je príkazník od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od príkazcu úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia odmeny.

4.4 Príkazník má voči príkazcovi nárok na úhradu všetkých účelne vynaložených nákladov pri vykonávaní príkazu. Vynaloženie nákladov je povinný príkazcovi preukázať.

4.5 Príkazca zloží príkazníkovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy preddavok na náklady spojené s vykonávaním príkazu vo výške ..........€ (slovom ...................................).

V.

Zodpovednosť

5.1 Príkazník zodpovedá príkazcovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak príkazca konanie dodatočne schválil.

5.2 Príkazník zodpovedá príkazcovi za poškodenie a/alebo stratu veci zverenej mu v súvislosti s vykonávaním príkazu, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VI.

Zánik príkaznej zmluvy

6.1 Príkazca má právo príkaznú zmluvu kedykoľvek i bez udania dôvodu odvolať. Odvolanie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odvolania príkazcu nastávajú jeho doručením, pokiaľ príkazca v odvolaní neurčil inak. Ak príkazca zmluvu odvolá, je povinný nahradiť príkazníkovi všetky náklady príkazníkom účelne vynaložené do odvolania a časť odmeny zodpovedajúcu vykonanej práci.

6.2 Príkazník je po doručení výpovede povinný nepokračovať v plnení zmluvy. Súčasne je povinný upozorniť príkazcu na opatrenia nevyhnutné na odvrátenie príkazcovi