dnes je 5.6.2020

Input:

Priebeh súpisu hnuteľných vecí

23.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.7.1 Priebeh súpisu hnuteľných vecí

JUDr. Martina Kostková

O tom, že sa uskutoční súpis vecí, ktoré patria povinnému sa povinný vopred neupovedomuje. Pokiaľ súdny exekútor zvolí ako spôsob vykonania exekúcie exekúciu predajom hnuteľných vecí, upovedomenie o začatí exekúcie týmto spôsobom sa povinnému doručuje až pri súpise. Prítomnosť povinného pri súpise sa však nevyžaduje. Ak sa tohto úkonu nezúčastní, dané upovedomenie o začatí exekúcie spolu s upovedomením o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali. Tieto písomnosti sa doručujú aj oprávnenému a pokiaľ má povinný manžela (manželku), tak aj tejto osobe.

Pokiaľ je však povinný prítomný pri tomto úkone, exekútor vždy najskôr povinného vyzve, či predmet exekúcie uhradí. Pokiaľ nie, pristúpi sa k úkonu. Súdny exekútor je oprávnený vykonať prehliadku nielen bytu, ale aj iných priestorov, kde má povinný svoj majetok uložený. Pokiaľ sa povinný súpisu nezúčastní, Exekučný poriadok jasne vymedzuje, že súdny exekútor je oprávnený vymôcť si prístup do týchto priestorov. A teda, požiadať o súčinnosť zámočníka za účelom otvorenia priestoru. Pokiaľ sa prístup do daného priestoru vymohol, je potrebné následne priestor zabezpečiť. K vymoženiu si prístupu je potrebné pribrať tzv. nezúčastnenú osobu. Okrem tohto oprávnenia stanovuje Exekučný poriadok aj oprávnenie exekútorovi vykonať osobnú prehliadku povinného. Za predpokladu, že si to vyžaduje účel exekúcie. Ak sa pristúpi k osobnej prehliadke, vždy ju vykonáva osoba rovnakého pohlavia.

Vždy sa spisujú také veci, u ktorých je predpoklad ich predaja. Spisujú sa v takom rozsahu, aby výťažok predaja postačoval nielen na uspokojenie pohľadávky oprávneného, ale aj jej príslušenstva a trov exekúcie. Exekučný poriadok vymedzuje, že exekúcia sa môže vykonať aj podľa návrhu oprávneného s výslovným určením vecí, ktoré sa majú predať. V takom prípade sa spisujú tieto veci. Pokiaľ sa spísané veci predali, avšak nepostačujú na pokrytie celého vymáhaného predmetu exekúcie, je potrebné súpis vecí doplniť.

V praxi tiež môže nastať situácia, že pôjde o veci, ktoré podliehajú rýchlej skaze. Takéto veci sa spíšu len ak nie je tu dostatok iných vecí a ak možno zabezpečiť ich