dnes je 18.1.2021

Input:

Predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní - predpoklady pre výkon tohto spôsobu exekúcie

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.11 Predaj nehnuteľnosti v exekučnom konaní – predpoklady pre výkon tohto spôsobu exekúcie

JUDr. Martina Kostková

Už úvodné ustanovenia týkajúce sa exekúcie predajom nehnuteľnosti poukazujú na výrazný rozdiel medzi predajom hnuteľných vecí a predajom nehnuteľnosti. Úprava predaja nehnuteľnosti je prísnejšia. Exekučný poriadok vo svojich ustanoveniach jasne vymedzuje, čo všetko musí byť splnené, aby bolo možné k predaju nehnuteľnosti na dražbe pristúpiť. Kým dražbu hnuteľných vecí (resp. exekúciu predajom hnuteľných vecí) môže oprávnený navrhnúť, pričom exekútor sa tohto návrhu nemusí držať, § 134 ods. 1 Exekučného poriadku jasne hovorí: „Exekúciu predajom nehnuteľnosti možno vykonať len vtedy, ak oprávnený s exekúciou predajom nehnuteľnosti označenej v upovedomení o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti (ďalej len “upovedomenie o začatí exekúcie“) súhlasí a ak sa preukázalo, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.” 

Z citovaného ustanovenia jasne vyplýva, že pre vykonanie exekúcie sa vyžaduje:

- súhlas oprávneného k predaju konkrétnej nehnuteľnosti

- exekútor má preukázané, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve povinného.

Netreba tiež opomínať, že ak je nehnuteľnosť povinného zaťažená záložným právom, a oprávnený nie je záložným veriteľom, je podmienkou vykonania exekúcie aj súhlas záložného veriteľa. Tento súhlas je potrebné považovať za súčasť vzniku práva na súdnu a inú ochranu v exekučnom konaní, bez ktorého by exekúcia týmto spôsobom nemohla riadne prebehnúť.

Dražbu nehnuteľnosti, napriek tomu, že boli splnené vyššie uvedené predpoklady, nemožno vykonať, a teda exekúcia predajom nehnuteľnosti sa zakazuje výlučne vtedy, ak bolo povinnému vykonateľným neodkladným opatrením uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníctva k exekvovanej nehnuteľnosti.

Vyššie uvedené sú najdôležitejšie aj keď nie jediné predpoklady pre dražbu