dnes je 19.6.2021

Input:

Právo povinného podať žiadosť o splátky

10.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.1.3 Právo povinného podať žiadosť o splátky

JUDr. Martina Jenčová

V niektorých prípadoch nie je povinný schopný uhradiť celý predmet exekúcie naraz. Exekučný poriadok preto upravuje aj možnosť splácania pohľadávky. Na rozdiel od minulej právnej úpravy však inštitút splátok viac sprehľadnil a stanovil aj prísnejšie podmienky.

Požiadať o splátkový kalendár môže tak povinný, ktorý je fyzickou osobou ako aj povinný – právnická osoba. Zákon však rozlišuje prípady, kedy exekútor splátky povolí vždy. Je to za nasledovných podmienok, pričom však musia byť tieto podmienky kumulatívne splnené:

  • ide o povinného, ktorý je fyzickou osobou,

  • povinný si prevzal upovedomenie o začatí exekúcie,

  • povinný nespochybňuje vymáhaný nárok,

  • ide o 1. žiadosť o splátky v danom exekučnom konaní,

  • vymáhaný nárok presahuje výšku minimálnej mzdy,

  • vymáhaný nárok nepresahuje sumu 2 000,00 eur ,

  • povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,

  • povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50,00 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

V ostatných prípadoch exekútor povolí splátky iba so súhlasom oprávneného.

Povolenie splátok automaticky znamená odklad exekúcie bez blokovania majetku povinného.

Pokiaľ povinný podá viacero žiadosti, avšak každú v inom exekučnom konaní a zároveň dodrží ostatné zákonné predpoklady, podmienky pre splácanie spĺňa.

__________________________________________________________________________


Stiahnuť vzor

Vzor žiadosti o povolenie splátok v exekučnom konaní

Dolupododpísaný XY, nar.: ....., trvale bytom: ........., týmto v exekučnom konaní .... vedenom na exekútorskom úrade ......... podávam žiadosť o povolenie splátok.

Upovedomenie o začatí exekúcie som si prevzal dňa 1. 2. 2017 a vymáhaný nárok nespochybňujem. Vzhľadom na celkovú výšku vymáhaného nároku žiadam o výšku splátky v sume 100,00 eur , vždy k 15 – temu dňu v mesiaci. Vyhlasujem,