dnes je 12.7.2020

Input:

Plnomocenstvo

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.17 Plnomocenstvo

3.3.17.1 Plnomocenstvo

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Podpísaný .................................., nar. ............................rodné číslo .... číslo OP: ...., bytom .............................................................. týmto splnomocňujem pána/pani ...................................., nar. ......................., bytom.............................., aby v plnej miere zastúpil moju osobu pred všetkými štátnymi a justičnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ako aj pred tretími osobami, najmä pred predávajúcim ....................................., vo veci kúpy osobného motorového vozidla značky VW Passat, 1.9 TDI, r. v. 2018, výrobné číslo: .................. EČV: ..............VIN :.... Splnomocnenec je pri kúpe motorového vozidla povinný trvať na predložení protokolu o originalite.

Splnomocnený je oprávnený v mojom mene vykonávať všetky úkony súvisiace s kúpou vyššie uvedeného osobného motorového vozidla, najmä rokovať s predávajúcim o cene a ďalších