dnes je 19.6.2021

Input:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.3 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva

JUDr. Martina Jenčová

Zápis záložného práva v  katastri nehnuteľností a  existencia splatnej pohľadávky ešte neotvárajú cestu k  začatiu dobrovoľnej dražby. Ďalším predpokladom je oznámenie začatia výkonu záložného práva zo strany veriteľa dlžníkovi. Túto povinnosť si veriteľ musí splniť písomne. Zákon nestanovuje obsah takého oznámenia, musí tu však byť identifikovaný tak dlžník ako aj veriteľ, pohľadávka a  lehota, počas ktorej ešte môže dlžník dobrovoľne plniť.

Toto oznámenie sa doručuje záložcovi ako aj dlžníkovi (ak je osoba dlžníka rozdielna od osoby záložcu, nakoľko zriadiť záložné právo možno aj k  nehnuteľnosti, ktorá nepatrí dlžníkovi). Oznámenie sa zasiela týmto subjektom do vlastných rúk. Postupuje sa tu následne v  zmysle ustanovení civilných procesných predpisov - pokiaľ adresát nemá aktivovanú elektronickú dátovú schránku, písomnosť, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk sa zasiela poštou. Ak adresát nebol zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že mu zásielku príde doručiť znovu v deň a hodinu uvedenú v oznámení. Ak zostane i nový pokus o doručenie bezvýsledným, uloží doručovateľ písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí.  Pokiaľ si adresát zásielku neprevezme, pričom veriteľ splnil všetky podmienky, nie je to dôvodom pre nepokračovanie v  ceste za dobrovoľnou dražbou. Rovnako to platí v prípade, ak bola zásielka adresátovi zasielaná do jeho elektronickej dátovej schránky a túto si nevyzdvihol, teda došlo k tzv. fikcii doručenia.

Oznámenie o  začatí výkonu záložného práva zasiela záložný veriteľ aj na katastrálny odbor príslušného okresného úradu. Tiež tak môže urobiť elektronicky, do dátovenj schránky okresného úradu, kde jeho podanie musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Katastrálny odbor okresného úradu začatie výkonu záložného práva zaznačí na liste vlastníctva. Kataster nehnuteľností predstavuje operát, ktorý sa považuje za verejne prístupnú evidenciu – každý má právo do nej nahliadať. Pokiaľ si záložca (a prípadne aj dlžník, ak nie je on sám záložcom) oznámenie o  začatí výkonu záložného práva neprevezme, často nahliadnutím do katastra nehnuteľností zistí, že sa záložné právo začalo vykonávať.

Záložný veriteľ môže predmet záložného práva predať až po uplynutí 30 – dňovej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa oznámenia tohto začatia dlžníkovi.


Pre počítanie lehôt sa odporúča oznámiť výkon záložného práva dlžníkovi poštou, a  to v  doručenkovej obálke, aby bolo zjavné, kedy si záložný dlžník oznámenie prevzal. Lehota začína plynúť na druhý deň od prevzatia si oznámenia.

Lehotu je možné aj skrátiť, pokiaľ sa strany písomne na jej skrátení dohodnú.

Aby mohol záložný veriteľ svoje záložné právo riadne vykonať, dlžník je povinný s  ním spolupracovať. Jeho povinnosťou je predložiť veriteľovi všetky doklady potrebné na prevod práv k  predmetu zálohu.

Povinnosti však stoja aj na strane záložného veriteľa. Musí dlžníka o  priebehu výkonu informovať. Taktiež mu musí oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na cenu predmetu záložného práva.


Ak si záložný veriteľ nesplní oznamovaciu povinnosť voči