dnes je 17.1.2021

Input:

Oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupníka

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.13.5 Oznámenie o postúpení pohľadávky zo strany postupníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

názov spoločnosti ...........................................

sídlo spoločnosti ............................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ...........

oddiel Sro ..... vložka číslo: ..................

(alebo hlavičkový papier)

názov dlžníka .................................................

sídlo dlžníka ..................................................

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ....

oddiel Sro vložka číslo...........

V ..................................., dňa ......................

Vec: Oznámenie o postúpení pohľadávky

Vážený pán ...........................,

týmto Vám oznamujeme, že nám bola na základe zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa ...................., v súlade s ust. § 524 OZ, riadne a právoplatne postúpená pohľadávka spoločnosti .................................., so sídlom ............................., IČO: ......................., DIČ:..... zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu ......................., oddiel: .............., vložka č. ............... (príp. fyzickej osoby, dátum narodenia .......................,rodné číslo: ....číslo OP: ..... trvalo bytom ....................) voči Vašej spoločnosti / voči Vám, ktorá vznikla v dôsledku neuhradenia faktúr č. ............................., v celkovej výške istiny ........................................... € (slovom: