dnes je 17.1.2021

Input:

Odstúpenie od zmluvy o dielo pre vady diela

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2 Odstúpenie od zmluvy o dielo pre vady diela

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Odstúpenie od zmluvy o dielo pre vady diela

...................................................................

(obchodné meno spoločnosti zhotoviteľa)

..................................................................

..................................................................

(presná adresa sídla zhotoviteľa)

..................................................................

(meno a priezvisko objednávateľa)

..................................................................

..................................................................

(presná adresa objednávateľa)

Odstúpenie od zmluvy o dielo

Vážený pán .......................... ( meno a priezvisko konateľa spoločnosti ),

dňa .................. som s Vašou spoločnosťou uzavrel zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol podľa článku II. tejto zmluvy záväzok Vašej spoločnosti ako zhotoviteľa zhotoviť .............................................. (stručný popis diela, tak ako bol uvedený v zmluve o dielo napr. „zhotovenie 3 dverovej skrine z bukového dreva podľa nákresu“). V zmluve o dielo sa zmluvné strany v súlade s § 262 ObchZ. dohodli, že na ich zmluvný vzťah sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

V zmluve o dielo sme sa dohodli, že som dodal bukové drevo, z ktorého ste skriňu mali zhotoviť. Pri zhotovení skrine ste použili iný druh dreva, ako sme sa dohodli a ako som v rámci dohodnutého spolupôsobenia vám dodal.

Vaša spoločnosť ma ako objednávateľa vyzvala, aby som dňa .............. v súlade s ustanoveniami vyššie uvedenej zmluvy o dielo vyššie uvedenú skriňu prevzal. Pri odovzdávaní diela som zistil nasledujúce vady, spočívajúce v ................................................................. (dostatočný ale stručný popis vady/ vád diela napr.: „skriňa bola zhotovená z dubového dreva, rozmery nezodpovedali rozmerom určeným v nákrese“). Všetky uvedené vady boli zaznamenané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, zo dňa ......... .

Dielo, tak ako bolo zhotovené, nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve o dielo. Dňa ....... som vyzval Vašu spoločnosť, aby uvedené vady bezplatne odstránila najneskôr do ......... .

S ohľadom na skutočnosť, že Vaša spoločnosť aj napriek výzve uvedené vady do dnešného dňa neodstránila, odstupujem v súlade s ustanovením § 562 ObchZ a ustanovení §§ 428 ods. 2 a 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov od vyššie uvedenej zmluvy