dnes je 23.10.2020

Input:

Notárska zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o zvýšení základného imania

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.9 Notárska zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti o zvýšení základného imania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


uzavretá medzi

.........................................(meno a priezvisko)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Strany dohody

1.1........................(meno a priezvisko)   bydlisko: .............................................   
   nar.: ..................................   
   ďalej ako „akcionár 1”   
      
   a   
1.2........................(meno a priezvisko)   bydlisko: .............................................   
   nar.: ..................................   
   ďalej ako „akcionár 2”   
      
      
uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 205 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník”) túto dohodu akcionárov o ich účasti na zvýšení základného imania.      

II.

Preambula

2.1   Strany dohody sú akcionármi obchodnej spoločnosti ........................(obchodné meno) so sídlom: .........................................................., .................................. (štát), IČO: .................................., spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ................... (ďalej len „spoločnosť”).a sú vlastníkmi prioritných akcií v počte ............ Uzavretie tejto dohody sa spíše vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone notárom z notárskeho úradu.....   
  
2.2   Spoločnosť na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa .................... rozhodla o zvýšení základného imania spoločnosti o sumu vo výške .............................. (slovom: .....................................) z doterajšej výšky základného imania ................................... (slovom: ............................................) na sumu vo výške ..................................... (slovom: ............................................).   
2.3   Zvýšenie základného imania sa má uskutočniť formou upísania nových akcií v počte ............... kusov (uviesť počet kusov akcií) ..........................(uviesť podobu akcií – listinná alebo zaknihovaná akcia) akcií .............................................(forma akcií – na meno, na doručiteľa). Menovitá hodnota jednej akcie bola stanovená vo výške ................. (uviesť hodnotu menovitú hodnotu akcie) (slovom: .........................................), pričom akcie sa vydávajú ako .............................. akcie ( uviesť druh akcií – kmeňové, prioritné alebo hromadné akcie).   
2.4   Výška emisného kurzu jednej akcie bola stanovená na sumu ................................ (slovom: .........................................).   
2.5   Strany dohody ako vlastníci prioritných akcií spoločnosti v počte ......a kmeňových akcií v počte ...... akcií, majú v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia právo na prednostné upisovanie akcií , a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie tohto práva je ............................... ( uviesť presný dátum, pričom tento nesmie byť skorší ako 5.deň nasledujúci po konaní valného zhromaždenia a neskorší ako prvý deň určený na vykonanie prednostného práva).   
2.6   Strany dohody, ako 100 akcionári spoločnosti, uzatvárajú túto dohodu za účelom spoločného postupu na zvyšovaní základného imania spoločnosti.   

III.

Predmet dohody

3.1   Strany dohody sa týmto zaväzujú uplatniť si svoje prednostné právo na upísanie akcií spoločnosti vyplývajúce im z rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, a to v plnom rozsahu, čím upíšu akcie vo výške zodpovedajúcej navrhovanému zvýšeniu základného imania.   
3.2   Akcionár 1 sa týmto zaväzuje upísať spôsobom a v mieste uvedenom v rozhodnutí valného zhromaždenia ............... kusov ( uviesť počet kusov akcií) ..........................(uviesť podobu akcií – listinná alebo zaknihovaná akcia) akcií .............................................( forma akcií – na meno, na doručiteľa) s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške ................. (uviesť hodnotu menovitú hodnotu akcie). Hodnota všetkých akcií predstavuje sumu vo výške ..................., emisný kurz za všetky akcie predstavuje sumu vo výške ..................................   
3.3   Akcionár 2 sa týmto zaväzuje upísať spôsobom a v mieste uvedenom v rozhodnutí valného zhromaždenia ............... kusov ( uviesť počet kusov akcií) ..........................( uviesť podobu akcií – listinná alebo zaknihovaná akcia) akcií .............................................(forma akcií – na meno, na doručiteľa) s menovitou hodnotou jednej akcie vo výške ................. (uviesť hodnotu menovitú hodnotu akcie). Hodnota všetkých akcií predstavuje sumu vo výške ..................., emisný kurz za všetky akcie predstavuje sumu vo výške ..................................Spoločnosť vedie zoznam akcionárov na meno v listinnej podobe a predstavenstvo spoločnosti zabezpečuje ich zaevidovanie v zozname akcionárov vedenom Centrálnym depozitárom cenných papierov. Akcionári 1 a 2) týmto vyhlasujú, že splatili emisný kurz doteraz vydaných akcií, takže sú splnené zákonné podmienky na zvyšovanie základného imania spoločnosti.   
3.4   Strany dohody sa zaväzujú splatiť emisný kurz nimi upísaných akcií v súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia.