dnes je 26.1.2022

Input:

Návrh na vklad práva z vecného bremena do katastra nehnuteľností

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.4 Návrh na vklad práva z vecného bremena do katastra nehnuteľností

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

      
   Okresný úrad v ..................
katastrálny odbor ........................
....................................................
....................................................    
      
Navrhovateľ:    ..................... (obchodné meno)
so sídlom: ............................., ............................
IČO: .............................
v mene koná/za koná ......................... (meno a priezvisko), štatutárneho orgánu/ prokuristu
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ................................ v oddiely: ......., vo vložke č. ..............    

Prílohy:

- zmluva o zriadení vecného bremena (2x)

- geometrický plán (1x)

- e-kolok v nominálnej hodnote 265,50 266 EUR za urýchlené konanie,

e-kolok v hodnote 133 eur , ak