dnes je 19.6.2021

Input:

Návrh na vklad práva z vecného bremena do katastra nehnuteľností

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.4 Návrh na vklad práva z vecného bremena do katastra nehnuteľností

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

      
   Okresný úrad v ..................
katastrálny odbor ........................
....................................................
....................................................    
      
Navrhovateľ:    ..................... (obchodné meno)
so sídlom: ............................., ............................
IČO: .............................
v mene koná/za koná ......................... (meno a priezvisko), štatutárneho orgánu/ prokuristu
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ................................ v oddiely: ......., vo vložke č. ..............    

Prílohy:

- zmluva o zriadení vecného bremena (2x)

- geometrický plán (1x)

- e-kolok v nominálnej hodnote 265,50 266 EUR za urýchlené konanie,

e-kolok v hodnote 133 eur , ak bol návrh podaný v elektronickej podobe,

Alt. bežný vklad 66 eur

Návrh podaný v elektronickej podobe 33 eur

I.

Dňa .............. uzatvoril navrhovateľ ako oprávnený z vecného bremena s ............................. (meno a priezvisko), nar. .................., r. č. ................................., trvale bytom .............................., .......................... ako povinným z vecného bremena zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena in personam k nehnuteľnosti - pozemku pod garážou, parcela registra „C“, parc. č......, druh pozemku zastavané plochy o výmere ......... m2, odčleneného na základe geometrického plánu č. ..........., vypracovaného dňa ...... geodetom ............................ a overeného Okresným úradom, katastrálnym odborom ...................... dňa .......... pod č. ........., od parcely registra ...... „C“ / „E“, parc. č. ......, druh pozemku ....................... o výmere ....... m2, zapísanom na liste vlastníctva č. .... (príp. v pozemkovoknižnej vložke č. .....) vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom ................................, pre hlavné mesto SR Bratislavu, pre okres .........................., obec ........................., katastrálne územie ............................ v