dnes je 18.1.2021

Input:

Napomenutie pre porušenie pracovnej disciplíny

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.13 Napomenutie pre porušenie pracovnej disciplíny

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


....................................................................................................................

názov , sídlo a IČO zamestnávateľa

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu......

oddiel Sro vložka číslo

(alebo hlavičkový papier)

Meno a priezvisko zamestnanca: ........................................

Dátum narodenia: ..................................................................

Rodné číslo ......................

Číslo občianskeho preukazu ............

Adresa: ....................................................................................

Pracovné zaradenie: ..............................................................

V ........................................., dňa ..............

Vec: Upozornenie na možnosť ukončenia pracovného pomeru výpoveďou v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 311/2001 Z. z.ZP v platnom znení, z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a upozornenie na neuspokojivé plnenie pracovných úloh v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 zákona č. 311/2001 Z. z.ZP v platnom znení.

Vážený pán / vážená pani ..........................,

dňa ............ si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na porušene pracovnej disciplíny Vašou osobou tým, že ste neoprávnene opustili pracovisko pred skončením Vášho pracovného času, a to o ...... hodine, pričom ste povinný / povinná zdržiavať sa na pracovisku do ....... hodiny (uviesť konkrétny dôvod porušenia pracovnej disciplíny s vymedzením konkrétnych skutkových okolností). Vyššie uvedeným chovaním ste opakovane preukázateľne porušili pracovnú disciplínu spočívajúcu v porušení právnych predpisov a vnútorných predpisov Zamestnávateľa vzťahujúcich sa na Vami vykonávanú prácu. Vaša práca nebola vykonávaná riadne a zodpovedne, neplnili ste pokyny nadriadeného zamestnanca, konali ste v rozpore s oprávnenými záujmami Zamestnávateľa, čim ste svojím konaním naplnili podmienky pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany Zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č.