dnes je 17.1.2021

Input:

Mandátna zmluva na mimosúdne vymáhanie pohľadávok

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2 Mandátna zmluva na mimosúdne vymáhanie pohľadávok

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Mandátna zmluva na mimosúdne vymáhanie pohľadávok

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)

so sídlom: ........................................................

IČO: ..................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

......................, oddiel: .........., vložka č. .............

konajúci prostredníctvom ……......................... ,

(štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)

ďalej ako „mandant“

a

1.2 ........................(obchodné meno)

so sídlom: ........................................................

IČO: ..................................

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

......................, oddiel: .........., vložka č. .............

konajúci prostredníctvom ……......................... ,

(štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)

ďalej ako „mandatár“

(Mandant a Mandatár sa ďalej označujú aj ako „ Zmluvné strany “)

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 566 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ (Obchodný zákonník) v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto mandátnu zmluvu na mimosúdne vymáhanie pohľadávok (ďalej len „ Zmluva “).

II.

Predmet Zmluvy

2.1 Mandatár sa zaväzuje pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet zariadiť nasledovnú obchodnú záležitosť – mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Slovenskej republike, ktoré spočíva najmä v nasledujúcich úkonoch:

▪ prevzatie a príprava zastupovania,

▪ rokovanie s Mandantom,

▪ spísanie upomienky pred podaním žaloby a jej doručenie dlžníkovi,

▪ rokovanie s dlžníkom o spôsobe úhrady pohľadávky Mandanta,

▪ vypracovanie návrhu dohody o splátkovom kalendári a uznania záväzku,

▪ uzatvorenie mimosúdneho zmieru so záväzkom dlžníka na uspokojenie pohľadávky mandanta,

▪ úkony smerujúce k zabezpečeniu pohľadávky Mandanta,

▪ postúpenie vymáhania pohľadávky voči zahraničnému subjektu zahraničnému partnerovi,

▪ priebežné informovanie sa na stav prebiehajúcich konaní,

▪ priebežné informovanie Mandanta na stav vymáhania pohľadávky.

2.2 Mandant sa zaväzuje za činnosť podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy platiť Mandatárovi odplatu podľa čl. IV. tejto Zmluvy.

2.3 Mandant vystaví Mandatárovi bezodkladne po podpise tejto Zmluvy písomné plnomocenstvo, ktorým ho splnomocní k zastupovaniu pri uskutočňovaní potrebných právnych úkonov.

III.

Pokyny Mandanta a spôsob plnenia záväzku

3.1Mandatár je povinný pri zariaďovaní obchodnej záležitosti postupovať s odbornou starostlivosťou. Mandatár sa zaväzuje chrániť práva a oprávnené záujmy Mandanta v rámci platných právnych predpisov a riadiť sa jeho príslušnými pokynmi. K tomuto účelu bude Mandatár využívať svedomito a dôsledne všetky zákonné prostriedky. Mandatár bude uplatňovať všetko, čo podľa vlastného presvedčenia a po dohovore s Mandantom považuje pre záujmy Mandanta za vhodné. Mandant súhlasí s obstaraním vymáhania pohľadávok a ich uspokojením v peňažnej forme ale aj obstaraním vecí od dlžníka, ktoré zodpovedajú vymáhanej hodnote pohľadávky. Pred uzavretím mimo súdneho zmieru s dlžníkom, ktorého predmetom je nepeňažné plnenie poskytnuté na splnenie záväzku dlžníka, je mandatár povinný vyžiadať si súhlas mandanta a v prípade pochybností o hodnote nepeňažného plnenia vyžiadať si odborné ocenenie predmetov. Mandatár je povinný priebežne informovať mandanta o jednotlivých krokoch smerujúcich k vymoženiu uplatnenej pohľadávky v prospech mandanta a pravidelne raz za mesiac podať správu o svojej činnosti pri vymáhaní pohľadávok.

3.2 Mandant je oprávnený pokyny jednostranne meniť. Na požiadanie Mandatára je povinný učiniť tak písomnou formou.

3.3 Ak je to v záujme Mandanta, požiada Mandatár Mandanta o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu Mandanta sa od pokynov môže Mandatár odchýliť len ak je to v záujme Mandanta, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas a súčasne Mandant odchýlenie sa od udelených pokynov nezakázal.

3.4 Mandant sa zaväzuje poskytovať Mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä poskytovať včas všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné na zariaďovanie záležitosti podľa článku II., bod 2.1 tejto Zmluvy ibaže z ich povahy vyplýva, že ich má obstarať Mandatár.

3.5 Mandatár sa zaväzuje poskytovať Mandantovi na požiadanie správy o spôsobe zariaďovania obchodnej záležitosti.

3.6 Veci zverené Mandatárovi v súvislosti so zariaďovaním obchodnej záležitosti, ako i veci získané pre Mandanta pri zariaďovaní obchodnej záležitosti sú vlastníctvom Mandanta. Mandatár je povinný ich starostlivo uchovávať a bez zbytočného odkladu ich vydať mandantovi.

3.7 Bezodkladne po ukončení konkrétneho prípadu vymáhania predloží Mandatár záverečnú správu a vykoná záverečné vyúčtovanie v tejto veci. Najneskôr spolu so správou vydá Mandantovi to, čo v jeho mene pri zariaďovaní daného prípadu prevzal. Nárok na odplatu vzniká mandatárovi po preukázaní výsledku vymáhania podaním správy a zaplatením sumy mandantovi, ktorú v jednotlivom prípade vymohol. Za zaplatenie vymáhanej sumy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet mandanta.

IV.

Odplata, náhrady nákladov a preddavok

4.1 Mandant sa zaväzuje platiť za činnosť podľa článku II., bod 2.1 tejto Zmluvy Mandatárovi mesačne odplatu vo výške .................... €, (ďalej len „

Odplata

“) ktorá je splatná na účet Mandatára č. IBAN SK ............................, vedený v banke ......................................... najneskôr do 14 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý Odplata prináleží.

4.2 odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Mandatár, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH v súlade s platnými daňovými právnymi predpismi.

4.3 V prípade, ak Mandant neuhradí Odplatu podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy v uvedenej lehote, je Mandatár od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od Mandanta úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania až do zaplatenia Odplaty.

4.4 Mandatár má voči Mandantovi nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný Mandantovi preukázať.

4.5 Mandant zloží Mandatárovi bezodkladne po podpise tejto Zmluvy preddavok na náklady spojené s plnením záväzku vo výške .......... €.

V.

Zodpovednosť

5.1 Mandatár nezodpovedá za porušenie záväzku osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri zariaďovaní obchodnej záležitosti.

5.2 Mandatár zodpovedá Mandantovi za porušenie jeho príkazov, ibaže ide o prípad odvracania hroziacej škody, alebo ak Mandant konanie dodatočne schválil.

5.3 Mandatár zodpovedá Mandantovi za poškodenie a/alebo stratu veci zverenej mu v súvislosti so zariaďovaním obchodnej záležitosti, ako i veci, ktorú prevzal v mene Mandanta pri zariaďovaní obchodnej záležitosti, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

VI.

Vypovedanie Zmluvy

6.1 Mandant i Mandatár majú právo Zmluvu