dnes je 26.1.2022

Input:

Licenčná zmluva o poskytnutí práva na používanie ochrannej známky

23.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.2 Licenčná zmluva o poskytnutí práva na používanie ochrannej známky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................    
   IČO: .................................. DIČ: ....................................... IČ DPH: ............................    
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................    
   v mene koná/za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca  
   ďalej ako „poskytovateľ“   

a