dnes je 26.1.2022

Input:

Licenčná zmluva k predmetom priemyselného vlastníctva

28.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.3 Licenčná zmluva k predmetom priemyselného vlastníctva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1........................(obchodné meno)   so sídlom: ...........................................................    
   IČO: .................................................................... DIČ:.................................................................................... IČ DPH: ...........................................................................  
   spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..........................., oddiel: .........., vložka č. ..................    
   prokuristu v mene koná/za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca  
   ďalej akoposkytovateľ”    

a