dnes je 17.1.2021

Input:

Kvitancia - potvrdenie o splatení dlžnej sumy v plnom rozsahu

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.12.3 Kvitancia - potvrdenie o splatení dlžnej sumy v plnom rozsahu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

Na základe zmluvy o pôžičke, zo dňa ...................., poskytol ......................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko veriteľa), nar. ................, rodné číslo: ....../......., trvalo bytom .................................., finančné prostriedky v celkovej výške .................... € (slovom .....................) dlžníkovi .............................. (meno, priezvisko, rodné priezvisko dlžníka), nar. ....................., rodné číslo ....../......., trvalo bytom .......................... . Dlžník sa v súlade s podmienkami dohodnutými vo vyššie uvedenej zmluve o pôžičke zaviazal vrátiť poskytnuté finančné prostriedky k dňu ................

Zmluvou o zriadení záložného práva zo dňa ........... bolo v prospech .......................... (meno, priezvisko, rodné priezvisko záložného veriteľa ) nar. ....................., rodné číslo ....../...., trvalo bytom ............................................ ako záložného veriteľa zriadené záložné právo

  • k bytu č. ......., ktorý sa nachádza v bytovom dome na .................... ulici v ....................., na ......... podlaží a s tým súvisiacemu podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu v rozsahu ........../........... a

  • garáži č. ..........., ktorá sa nachádza v prízemí bytového domu na ........................ ulici v ......................... a s tým súvisiacemu podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu v rozsahu........../............

  • Nehnuteľnosť je zapísaná na Liste vlastníctva č. .. vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom ...

  • Podpísaný, ........................(meno, priezvisko, rodné priezvisko), nar. .................., rodné číslo ....../........, trvalo bytom ..................................., ako veriteľ na základe zmluvy o pôžičke uzavretej dňa .............., potvrdzuje, že k dnešnému dňu prijal od dlžníka ...................................(meno, priezvisko, rodné priezvisko),