dnes je 17.1.2021

Input:

Kúpna zmluva s dohodou o práve spätnej kúpy

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.6 Kúpna zmluva s dohodou o práve spätnej kúpy

JUDr. Alexander Škrinár, Csc.


Stiahnuť dokument

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)

bydlisko: ........................................................

nar.: ...............................................................

rodné číslo:.....

číslo OP:...............

občan Slovenskej republiky

ďalej ako „predávajúci”

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)

bydlisko: ........................................................

nar.: ...............................................................

rodné číslo:..............

číslo OP:..................

občan Slovenskej republiky .

ďalej ako „kupujúci”

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.OZ (Občiansky zákonník) v platnom znení (ďalej len „ Občiansky zákonník ”) túto kúpnu zmluvu.

II.

Preambula

2.1 Predávajúci je výlučným vlastníkom.................. zn.: ......................, výrobné číslo: ..........., rok výroby: ................ (ďalej len „predmet kúpy”).

III.

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy špecifikovaného v článku II., bod 2.1 tejto zmluvy z predávajúceho na kupujúceho, za podmienok ustanovených v ďalšom texte tejto zmluvy.

3.2 Predávajúci touto zmluvou predáva predmet kúpy kupujúcemu a kupujúci ho kupuje do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu dohodnutú podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy.

IV.

Kúpna cena a jej splatnosť

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške .................... € (slovom: ........................................................ ).

Kúpna cena bola dohodnutá bez DPH, lebo ani jeden z účastníkov zmluvy nie je platiteľom DPH.

4.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu pri podpise tejto zmluvy v hotovosti k rukám predávajúceho / na účet predávajúceho IBAN SK ........................... vedený v banke ................................ najneskôr do ..... dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. Za deň zaplatenia sa rozumie okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

V.

Vyhlásenia zmluvných strán

5.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy pri podpise tejto zmluvy / do 10 dní od pripísania sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa článku IV. Bod 4.2 tejto zmluvy (okamžite po zaplatení kúpnej ceny kupujúcim v hotovosti, alebo pri bezhotovostnej platbe preukázaním pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho) . Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy riadne prezrel a nezistil na ňom žiadne vady brániace jeho užívaniu. Predmet kúpy je len primerane opotrebovaný a opotrebovanosť zodpovedá jeho nadobudnutiu.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu spolu s predmetom kúpy všetky doklady s ním súvisiace. Predávajúci odovzdáva kupujúcemu aj záručný list s tým, že záruka na predávanú vec končí .......................

5.3 Kupujúci zároveň vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že je mu známy stav predmetu kúpy, nakoľko ho sám riadne prezrel a odskúšal ku dňu podpisu tejto zmluvy a v takomto ho bez výhrad kupuje od predávajúceho.

VI.

Nadobudnutie vlastníctva

6.1 Kupujúci nadobudne k predmetu kúpy vlastnícke právo jeho prevzatím. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy i náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

VII.

Dohoda o práve spätnej kúpy

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na zriadení práva spätnej kúpy k predmetu kúpy v súlade s ust. § 607 a nasl. OZ.

7.2 Predávajúci predáva predmet kúpy s výhradou práva žiadať vrátenie predmetu kúpy najneskôr do.............. (uviesť presný dátum alebo počet dní, týždňov, mesiacov, rokov) odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim podľa článku VI. Tejto zmluvy, v prípade, ak kupujúcemu súčasne vráti alebo ponúkne vrátenie kúpnej ceny podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy v plnej výške.

7.3 Predávajúci je povinný uplatniť si právo spätnej kúpy