dnes je 11.7.2020

Input:

Komisionárska zmluva

23.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1 Komisionárska zmluva

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Komisionárska zmluva

uzavretá medzi

..................... (obchodné meno)

a

................... (meno a priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)

so sídlom: ...........................................................

IČO: ...................................................................

DIČ:

IČ DPH

Bankové spojenie číslo účtu IBAN SK....... v banke.....

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ........................., oddiel: ............, vložka č. .......konajúci prostredníctvom ...................................., (štatutárny orgán/prokurista/splnomocnenec)

ďalej ako

„komisionár”

a

1.2 ........................(meno a priezvisko)

bytom .........................................., nar. ..............

vystupujúci ako podnikateľ pod menom: ...........................................................................,

miesto podnikania .............................................,

IČO: ..................................................................

DIČ:.........................................................

zapísaný v ŽR vedenom Okresným úradom ...................................... pod č. ..........................

IČ DPH: SK: .......................................................

Bankové spojenie číslo účtu v banke : IBAN SK ...............

zastúpený ................... . ....................., (funkcia, resp. plnomocenstvo)

ďalej ako

„komitent”

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením

§ 577 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ

v platnom znení (ďalej len „ObchZ”) túto komisionársku zmluvu:

II.

Predmet zmluvy

2.1 Komisionár sa zaväzuje vo vlastnom mene a na účet komitenta zariadiť nasledovnú obchodnú záležitosť:

nákup tovaru:

druh: .....................................

množstvo: .............................

hodnota: ................................

(prípadne predaj tovaru; obstaranie prestavby x ks autobusov na propán butánový pohon a pod.)

2.2 Komitent sa zaväzuje za to zaplatiť komisionárovi odplatu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

III.

Pokyny komitenta a spôsob plnenia záväzku

3.1 Komisionár je povinný pri zariaďovaní obchodnej záležitosti postupovať s odbornou starostlivosťou. Je povinný pritom rešpektovať nasledovné pokyny komitenta:

maximálna kúpna cena: ........................... €/ ks

najneskorší termín dodania tovaru: ......................................

Požadovaná akosť tovaru, ktorý musí vyhovovať nasledovným požiadavkám......

poistenie tovaru: ÁNO/NIE

3.2 Komitent je oprávnený pokyny jednostranne meniť výlučne písomnou formou. Je však povinný znášať zvýšené náklady komisionára s tým spojené.

3.3 Ak je to v záujme komitenta, požiada komisionár komitenta o zmenu pokynov. Oznámi mu pritom všetky okolnosti, ktoré na jeho rozhodovanie môžu mať vplyv. Bez súhlasu komitenta sa od pokynov môže komisionár odchýliť len ak je to v záujme komitenta, pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas.

3.4 Pokiaľ komisionár pri zariaďovaní obchodnej záležitosti porušil príkazy komitenta ohľadom osoby, s ktorou mal uzavrieť na účet komitenta zmluvu, má komitent právo domáhať sa splnenia záväzku 3. osoby priamo voči komisionárovi. Komisionár v takom prípade zo zákona preberá za 3. osobu ručenie voči komitentovi.

3.5 Komisionár sa zaväzuje poskytovať komitentovi na požiadanie správy o spôsobe zariaďovania obchodnej záležitosti.

3.6 Komitent súhlasí s použitím inej osoby na splnenie záväzku komisionára v prípade, ak komisionár nemôže splniť záväzok v plnom rozsahu sám. Komisionár však v takomto prípade zodpovedá za porušenie alebo nesplnenie záväzku inej osoby v plno rozsahu tak, ako by záležitosť obstarával sám.

3. 7 Veci zverené komisionárovi v súvislosti so zariaďovaním obchodnej záležitosti, ako i veci získané pre komitenta pri zariaďovaní obchodnej záležitosti sú vlastníctvom komitenta. Komisionár je povinný ich starostlivo uchovávať. Musí sa o prevzaté veci starať s vynaložením odbornej starostlivosti. V prípade hroziacej škody je povinný upozorniť komitenta a žiadať inštrukcie o nakladaní s prevzatými vecami. Ak komitent v takomto prípade nepodá bez zbytočného odkladu po oznámení hroziacej škody komisionárovi pokyny na ďalšiu dispozíciu s tovarom, komisionár je oprávnený tovar speňažiť, ak tým odvráti hroziacu škodu. Získané prostriedky je povinný poukázať na účet komitenta bez zbytočného odkladu od ich nadobudnutia.

3.8 Pokiaľ 3. osoba, s ktorou komisionár uzavrel pri zariaďovaní obchodnej záležitosti zmluvu, poruší svoj záväzok, je komisionár povinný splnenie záväzku vymáhať na účet komitenta, pokiaľ komitent neurčí inak. Ak komitent chce vymáhať splnenie povinnosti sám, komisionár je povinný bez zbytočného odkladu mu poskytnúť všetky doklady a informácie potrebné na ich vymáhanie v súdnom konaní ako aj mimosúdne.

3.9 Bezodkladne po zariadení obchodnej záležitosti komisionár predloží záverečnú správu a vykoná vyúčtovanie. V správe označí osobu, s ktorou uzavrel zmluvu/zmluvy. Zmluvy sú prílohou záverečnej správy. Najneskôr spolu so správou vydá komitentovi to, čo pri zariaďovaní obchodnej záležitosti získal, resp. prevedie na komitenta pohľadávky získané pri zariaďovaní obchodnej záležitosti.

IV.

Odplata a náhrada nákladov

4.1 Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odplatu vo výške .................... € bezodkladne po tom čo dostane záverečnú správu a predložení vyúčtovania a o nadobudnutí vecí a pohľadávok, ktoré získal komisionár pri zariaďovaní obchodnej záležitosti. Pokiaľ ešte pred zaplatením odplaty komisionárovi 3. osoba poruší svoj záväzok, stáva sa odplata splatnou až splnením povinností komitenta podľa bodu tejto zmluvy.

4.2 Odplata podľa bodu 4.1 sa rozumie bez DPH. Komisionár, platiteľ DPH vyúčtuje i príslušnú DPH vo výške stanovenej platným a účinným zákonom o DPH.

Komisionár preukázal, že je platiteľom DPH dokladom o registrácii platiteľa DPH, ktoré sa prikladá k zmluve a tvorí jej nedeliteľnú súčasť.

4.3 Komisionár má voči komitentovi nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov na splnenie jeho záväzku. Vynaloženie nákladov je povinný komitentovi preukázať.

4.4 Nároky komisionárovi neprislúchajú, ak konal v rozpore s pokynmi a/alebo príkazmi komitenta bez toho, aby požiadal o ich zmenu a komitent účinky konania komisionára voči sebe (na účet komitenta) bezodkladne písomne odmietol.

V.

Ďalšie práva komitenta a zodpovednosť

5.1 Komitent má právo požadovať od komisionára postúpenie pohľadávok voči 3. osobám, ktoré získal pri zariaďovaní obchodnej záležitosti. V takom prípade nemá komisionár povinnosť vymáhať od 3. osoby splnenie