dnes je 19.6.2021

Input:

Komentár k zákonu č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7 Komentár k zákonu č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

JUDr. Martina Kostková

§ 1 Všeobecné ustanovenia

1. Tento zákon upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 (ďalej len „exekučné konanie”) a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie (ďalej len „opätovný návrh”).

2. Na účely tohto zákona sa starou exekúciou rozumie exekúcia začatá pred 1. aprílom 2017 a vedená podľa predpisov účinných do 31. marca 2017.


Ust. §1, tak ako je vyššie pomenované, rieši všeobecný úvod do znenia zákona o ukončení niektorých exekučných konaní. Toto ustanovenie presne špecifikuje, ktorých exekučných konaní sa, z časového hľadiska, bude týkať. Ide o konania, ktoré boli začaté do 1. apríla 2017, pričom ide o všetky konania kedy návrh na vykonanie exekúcie bol podaný ešte 31. marca toho istého roku. Ide teda o tzv. „staré exekúcie”, ktoré budú zastavené, ak budú splnené ďalšie podmienky stanovené týmto predpisom. Ten obsahuje tak pozitívne ako aj negatívne vymedzenie konaní, ktoré sa budú (resp., nebudú) zastavovať. Zákonodarca zámerne prízvukuje, že ide o konania, ktoré začali pred veľkou „aprílovou novelou v roku 2017”. Konania začaté od 1. apríla 2017 majú totiž iný režim, pokiaľ ide o ich zastavenie.

§ 2 Zastavenie starej exekúcie

 1. Stará exekúcia sa týmto zákonom zastavuje, ak:
  1. uplynula rozhodná doba a nejde o starú exekúciu podľa odseku 2,
  2. oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
  3. zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený alebo
  4. dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva z osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie; na tento účel platí, že stará exekúcia sa zastavila vznikom dôvodu na jej zastavenie.
 2. Stará exekúcia sa podľa odseku 1 písm. a) nezastavuje, ak ide o:
  1. vymoženie pohľadávky na výživnom,
  2. uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
  3. vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,
  4. vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,
  5. vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže podľa osobitného predpisu,
  6. starú exekúciu, v ktorej bol v posledných 18 mesiacoch predo dňom, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur,
  7. starú exekúciu, v ktorej je povinným ten, koho majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.


Ust. § 2 obsahuje tak pozitívne vymedzenie (ktoré exekúcie sa budú zastavovať) ako aj negatívne vymedzenie (ktoré exekúcie sa zastavovať nebudú). Pokiaľ ide o negatívne vymedzenie, ide o taxatívny zoznam situácií, kedy sa exekúcia nezastaví, napriek tomu, že ide o starú exekúciu. Tento zoznam nie je rozšíriteľný, je pevne zákonodarcom stanovený. Vzhľadom na ochranu slabšej strany sem, samozrejme, patria, a teda sa zastavovať nebudú, exekúcie, ktoré sa týkajú vymoženia pohľadávky na výživnom. Rovnako tak aj konania, kde už bolo vymožených aspoň 15 eur, a to v zákonom stanovenom období, kde zákonodarca stanovil, že takáto exekúcia sa nezastaví, ak bol 15 – eurový výťažok dosiahnutý za posledných 18 mesiacov predo dňom, kedy sa má taká exekúcia zastaviť. V tomto prípade sa prihliada na počítanie lehoty podľa mesiacov, kedy sa lehota končí dňom, ktorý sa číselne zhoduje s dňom, kedy začala plynúť. Momentom pre začatie plynutia lehoty je čiastočná úhrada zo strany povinného. V prípade, že povinný vykonal viacero drobných úhrad, ktoré súčtom dávajú aspoň 15 eur, lehota začína plynúť dňom poslednej čiastkovej úhrady v prospech exekúcie.

§ 3 Rozhodná doba

(1) Rozhodnou dobou je doba piatich rokov. Rozhodná doba plynie odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi (ďalej len „exekútor”), ak § 4 neustanovuje inak; na zmenu exekútora sa neprihliada.

(2) Ak v rozhodnej dobe nedošlo k vymoženiu celého vymáhaného nároku, platí, že sa nezistil majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov starej exekúcie.


Zákonodarca pracuje s pojmom rozhodná doba, ktorou sa rozumie obdobie piatich rokov, pričom táto doba začína plynúť od momentu, kedy bolo vo veci vydané poverenie. To znamená, že aj v prípade, ak by došlo počas trvania exekúcie ku zmene súdneho exekútora, ktorú mohol počas exekúcie bez uvedenia dôvodu oprávnený navrhnúť, prihliada sa na moment, kedy bolo poverenie doručené pôvodnému súdnemu exekútorovi.

§ 4 Predĺženie rozhodnej doby

1) Ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia podľa tohto zákona zastaviť, rozhoduje o odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie povolí, odklad starej exekúcie je povolený alebo je stará exekúcia odložená, rozhodná doba podľa § 3 sa predlžuje o 12 mesiacov odo dňa uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená.

2) Rozhodná doba podľa § 3 neuplynie skôr ako 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu, ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť, rozhoduje o:

 1. námietkach proti starej exekúcii,
 2. zastavení starej exekúcie,
 3. odklade starej exekúcie a odklad starej exekúcie nepovolí,
 4. vylúčení veci zo starej exekúcie,
 5. návrhu na pripustenie zmeny účastníka exekučného konania na strane povinného a zmenu účastníka exekučného konania povolí,
 6. schválení príklepu,
 7. schválení rozvrhu výťažku.


Obdobie piatich rokov od vydania poverenia, teda tzv. rozhodná doba nie je absolútna. Ustanovenie § 4 stanovuje, v ktorých prípadoch bude predĺžená. Opätovne ide o taxatívne dôvody, kedy zoznam týchto prípadov nie je možné rozšíriť. Pokiaľ súd rozhoduje o niektorej z otázok, uvedenej v ods. 2, a rozhodne o nej, rozhodná doba sa predĺži o 12 mesiacov. Týchto 12 mesiacov začne plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak exekučný súd napríklad rozhodol o zamietnutí námietok (pričom, ak by o tomto nerozhodoval, exekúcia by sa uplynutím rozhodnej doby a splnením ostatných zákonných predpokladov zastavila), od právoplatnosti rozhodnutia bude exekúcia ešte po dobu ďalších 12 mesiacov prebiehať. To platí aj v prípade, ak súd rozhodol o schválení príklepu udeleného pri dražbe, či napríklad rozhodol o tom, že odklad starej exekúcie nepovolí. Pokiaľ však exekučný súd odklad exekúcie povolí, aj v tomto prípade sa rozhodná doba predĺži, opäť o 12 mesiacov. V tomto prípade začína 12 – mesačná lehota plynúť odo dňa, kedy uplynula doba odkladu. Ak doba odkladu uplynula napríklad 14. apríla 2019, od 15. apríla začne plynúť zákonodarcom stanovených 12 mesiacov, v dôsledku predĺženia rozhodnej doby.

§ 5 Upovedomenie o zastavení starej exekúcie

(1) Ak sa stará exekúcia zastavila, exekútor vyhotoví upovedomenie o zastavení starej exekúcie, ktorého vzor zverejní Slovenská komora exekútorov po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) na svojom webovom sídle v strojovo čitateľnom elektronickom formáte.

(2) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie obsahuje

 1. označenie oprávneného a povinného,
 2. spisovú značku exekútora a spisovú značku súdu,
 3. dátum doručenia prvotného poverenia na vykonanie starej exekúcie exekútorovi,
 4. zákonné ustanovenie, podľa ktorého došlo k zastaveniu starej exekúcie, slovné vyjadrenie dôvodu zastavenia starej exekúcie a stručný opis skutočností, ktoré zastavenie starej exekúcie odôvodňujú,
 5. výšku vymoženej pohľadávky oprávneného a výšku vymožených trov oprávneného,
 6. výšku vymožených trov exekútora v členení na odmenu exekútora, náhradu hotových výdavkov, náhradu za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty; ustanovenia o konečnom vyúčtovaní sa nepoužijú,
 7. výzvu na úhradu paušálnych trov starej exekúcie exekútora vzniknutých v súvislosti so zastavením starej exekúcie podľa tohto zákona (ďalej len „paušálne trovy”), ak exekútor paušálne trovy uplatňuje,
 8. poučenie oprávneného o možnosti a o lehote na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a poučenie o vykonateľnosti podľa § 6 ods. 3.

(3) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému najneskôr do 120 dní od zastavenia starej exekúcie podľa tohto zákona. Ak ide o starú exekúciu, ktorá sa zastavuje ku dňu účinnosti tohto zákona, upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(4) Exekútor zruší upovedomenie o zastavení starej exekúcie vydané podľa § 2 ods. 1 písm. d), ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že tu neboli predpoklady na vedenie konkurzu.


Upovedomenie o zastavení starej exekúcie predstavuje nový inštitút, ktorý bude týmto predpisom zavedený do exekučného konania. Upovedomenie sa však bude vydávať iba v prípade, ak ide o zastavenie starej exekúcie. Tento inštitút si netreba mýliť s upovedomením o ukončení exekúcie, ktoré sa zasiela v konaniach, ktoré začali od 1. apríla 2017. Zákon presne stanovil, čo má upovedomenie obsahovať, pričom dôležitou je tzv. výzva, ktorá smeruje voči oprávnenému. Ak táto výzva nebude oprávneným splnená, upovedomenie o zastavení starej exekúcie môže nadobudnúť právnu silu v tej podobe, že sa môže stať exekučným titulom. Pokiaľ budú splnené všetky zákonné predpoklady, kde prvým je, aby bolo toto upovedomenie zaslané oprávnenému včas. Tým sa rozumie do 120 dní od zastavenia starej exekúcie. Nakoľko však ku dňu účinnosti dôjde k zastaveniu veľkého množstva konaní, pre tie konania, ktoré sa budú zastavovať už k 1. januáru 2020 platí, že exekútor zašle upovedomenie o zastavení starej exekúcie oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zákona.

§ 6 Trovy starej exekúcie a výzva na úhradu trov starej exekúcie

(1) Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur; ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa výška paušálnych trov o daň z pridanej hodnoty, ktorú je exekútor povinný platiť podľa osobitného predpisu. Na úhradu iných trov starej exekúcie, ako trov uvedených v prvej vete, nemá exekútor nárok.

(2) Paušálne trovy znáša oprávnený. Exekútor vyzve oprávneného na zaplatenie paušálnych trov v upovedomení o zastavení starej exekúcie, ak exekútor paušálne trovy uplatňuje.

(3) Upovedomenie o zastavení starej exekúcie s výzvou na úhradu paušálnych trov, na základe ktorej neboli paušálne trovy uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania, je exekučným titulom. Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyžaduje.

(4) Exekútor nemá nárok na náhradu paušálnych trov, ak:

a) oprávnenému zaslal upovedomenie o zastavení exekúcie po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 3 alebo

b) ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií.


Ak sa zastaví stará exekúcia, súdny exekútor má nárok na úhradu trov exekúcie. Trovy exekúcie, ktoré patria súdnemu exekútorovi pozostávajú z trov, ktoré si z už vymoženého plnenia ponechal (ide o vymožené plnenie pred zastavením starej exekúcie), z paušálnych trov 35 eur a z DPH, ak je exekútor jej platcom. Paušálne trovy hradí oprávnený, pokiaľ boli splnené podmienky podľa ods. 4. V tomto prípade ide o alternatívne vymedzenie, a teda, ak súdny exekútor nezaslal oprávnenému upovedomenie o zastavení starej exekúcie do 120 dní od jej zastavenia (resp., ak sa exekúcia zastavuje ku dňu účinnosti zákona, čo je 1. január 2020, do 180 dní od účinnosti zákona), nemá nárok na náhradu paušálnych trov. Nárok nemá tiež v prípade, ak síce upovedomenie o zastavení poslal oprávnenému v stanovenej lehote, ale ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v Centrálnom registri exekúcií. Ak oprávnený, na základe výzvy vymedzenej v upovedomení o zastavení starej exekúcie paušálne trovy neuhradí, upovedomenie nadobúda charakter exekučného titulu a súdny exekútor tak môže podať návrh na vykonanie exekúcie. Lehota pre splnenie povinnosti je 60 – dňová, pokiaľ márne uplynie (teda, paušálne trovy neboli oprávneným uhradené do 60 dní od ukončenia exekučného konania), upovedomenie nadobúda charakter exekučného titulu. Ide o špecifický typ exekučného titulu. Vo všeobecnosti platí, že exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie, vykonateľnosť sa na rozhodnutiach vyznačuje. V tomto prípade sa jej vyznačenie nevyžaduje. Súdny exekútor si nemôže tieto trovy vymôcť sám, návrh na vykonanie však podať môže. No nemusí, je to jeho dispozičné oprávnenie. Tento návrh podá elektronicky, pričom vec bude pridelená podľa pravidiel v zmysle platného Exekučného poriadku. Ak návrh podá, uhrádza aj súdny poplatok za vydanie poverenia, ktorý sa bude následne v exekučnom konaní voči pôvodnému oprávnenému (oprávnenému zo starej exekúcie) vymáhať. Podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa tak zo súdneho exekútora stane oprávnený a zo subjektu, ktorý bol oprávneným v starej exekúcii sa stane povinný. Voči tomu sa následne postupuje v zmysle ustanovení Exekučného poriadku o vymožení peňažnej pohľadávky.

§ 7 Námietky proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie

(1) Proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie, ktoré bolo vydané v rozpore s týmto zákonom, môže oprávnený podať do 30 dní od jeho doručenia u exekútora námietky. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné.

(2) Námietky spolu s upovedomením o zastavení starej exekúcie predloží exekútor do 30 dní súdu. Ak námietky neboli podané, exekútor do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok doručí súdu upovedomenie o zastavení starej exekúcie.

(3) Súd dôvodným námietkam vyhovie tak, že uznesením upovedomenie o zastavení starej exekúcie zruší. Oneskorené alebo neprípustné námietky súd uznesením odmietne. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Rozhodnutie o námietkach súd doručí oprávnenému a exekútorovi.


Aktívne legitimovaným pre podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie je oprávnený. Aby sa súd námietkami zaoberal, oprávnený musí splniť nasledujúce podmienky: námietky boli podané v lehote a ide o prípad, kedy upovedomenie bolo vydané v rozpore so zákonom. Námietky podané oprávneným musia byť odôvodnené, inak budú súdom zamietnuté, hoci by boli podané včas. Námietky možno podať ešte v posledný deň plynutia lehoty, v 30-ty deň, na poštovú prepravu, aj vtedy bude táto lehota zachovaná. V podaných námietkach môže oprávnený namietať iba rozpor vydaného upovedomenia so zákonom. To znamená, že napríklad bolo vydané upovedomenie o zastavení starej exekúcie vo veci, kedy sa podľa tohto zákona exekúcia nezastavuje. A teda, napríklad ide o niektorý z prípadov uvedený v ust. §2 ods. 2. Možno predpokladať, že veľmi častým dôvodom bude práve dôvod uvedený v písm. f) spomínaného ustanovenia, kedy povinný plnil priamo oprávnenému a ten túto úhradu exekútorovi neoznámil. Pokiaľ súd námietkam vyhovie a uznesením dané upovedomenie zruší, súdny exekútor v exekúcii ďalej pokračuje.

§ 8 Ukončenie exekučného konania

(1) Exekučné konanie sa končí právoplatnosťou uznesenia súdu o zamietnutí námietok alebo uznesenia súdu, ktorým sa námietky odmietli. Ak námietky neboli podané, exekučné konanie sa končí doručením upovedomenia o zastavení starej exekúcie súdu. Ukončením exekučného konania sa považuje poverenie na vykonanie exekúcie za vrátené.

(2) Ak exekútor nezašle oprávnenému upovedomenie o zastavení starej exekúcie v