Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok

12.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.4 Exekúcia prikázaním iných peňažných pohľadávok

JUDr. Martina Kostková

Pri tomto spôsobe vykonania sa najčastejšie jedná o situáciu, kedy má sám povinný svojho dlžníka – tomuto sa v exekučnom konaní vydá príkaz, aby svoj dlh neplatil povinnému, ale v prospech exekúcie. Ten však hradí len v rozsahu predmetu exekúcie, hoci by bol jeho samotný dlh vyšší. Čiže, ak by bol dlh vo výške, napríklad, 5000 EUR, ale celková vymáhaná čiastka by v exekučnom konaní bola 2400 EUR, dlžník povinného (tzv. „poddlžník”) uhrádza iba 2400 EUR.

Pri tomto spôsobe vykonania exekúcie môže exekútor vydať príkaz aj vtedy, ak sa pohľadávka povinného stane splatnou až v budúcnosti, ako aj v prípade, ak povinnému budú čiastkové pohľadávky postupne vznikať z toho istého právneho dôvodu v budúcnosti. Exekútor, ktorý bol poverený vykonaním exekúcie prikáže dlžníkovi povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky nevyplatil túto pohľadávku povinnému, upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky oprávneného a povinného a povinnému zakáže, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie, akokoľvek nakladal so svojou pohľadávkou až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva (napríklad, nesmie postúpiť pohľadávku).

Ak dlžník povinného nevyplatí oprávnenému alebo exekútorovi, ak sa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: