dnes je 5.6.2020

Input:

Exekúcia predajom hnuteľných vecí a mimoriadne významné diela

25.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.7.2 Exekúcia predajom hnuteľných vecí a mimoriadne významné diela

JUDr. Martina Kostková

Pri súpise hnuteľných vecí možno na mieste, kde má povinný veci uložené „nájsť” aj veci, ktoré možno označiť za mimoriadne významné diela. Takéto diela sa však hneď nepredajú prostredníctvom dražby hnuteľných vecí, ktorá predstavuje logický následok súpisu hnuteľných vecí (za predpokladu, že povinný neuhradil pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie).

Pri mimoriadne významných dielach rozlišujeme:

  • mimoriadne významné literárne diela

  • mimoriadne významné výtvarné diela.

Čo sa však za také diela považuje nie je zákonodarcom ďalej presne špecifikované. Kým podľa starej právnej úpravy to bol práve znalec, ktorý stanovil či ide o mimoriadne významné dielo, podľa aktuálnej právnej úpravy už uvedené neplatí, nakoľko sa nevyžaduje vyhotovenie znaleckého posudku a ani pribratie znalca. Preto súdny exekútor po tom, ako vydá exekučný príkaz v konaní (teda po tom, ako neboli podané námietky proti exekúcii, resp. návrh na zastavenie exekúcie, príp. ak boli tieto podania právoplatne zamietnuté), obráti sa s výzvou na štátne inštitúcie, ktorých poslaním je starostlivosť o príslušné diela a pamiatky, a to za účelom predaja týchto vecí za hotové peniaze. Tieto by sa následne predávali najmenej za odhadnú cenu.

Zákon presne špecifikuje, v ktorých prípadoch sa exekútor na príslušné inštitúcie obráti, pričom ide o nasledovné prípady, ak sa jedná o:

  • - mimoriadne