dnes je 5.6.2020

Input:

Dražba hnuteľných vecí a jej priebeh

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.8 Dražba hnuteľných vecí a jej priebeh

JUDr. Martina Kostková

Po tom, ako bolo povinnému doručené upovedomenie o začatí exekúcie, vykonaný súpis hnuteľných vecí a povinný nepodal námietky proti exekúcii, resp. návrh na zastavenie exekúcie (alebo, ak aj podal, exekučný súd tieto podania právoplatne zamietol), súdny exekútor vydá exekučný príkaz. Dražbu musí súdny exekútor uskutočniť najneskôr do 6 mesiacov od vykonania súpisu. On sám sa dražby ako záujemca zúčastniť nemôže.

Následne sa koná samotná dražba, ktorá sa môže uskutočniť buď mieste, kde sa spísané veci nachádzajú alebo v kancelárii exekútorského úradu. Prvá možnosť prichádza do úvahy najmä v prípadoch, ak sa jedná o objemné hnuteľné veci, ktorých prevoz by bol výrazne komplikovaný.

Priebeh dražby je nasledovný:

  1. termín dražby sa oznámi účastníkom konania ako aj spoluvlastníkovi veci, ak taký je, pričom sa termín zároveň zverejní nielen na úradnej tabuli exekútorského úradu, ale aj na úradnej tabuli obce, v ktorej sa má dražby uskutočniť. Zároveň sa oznamuje aj miesto konania dražby,
  2. v Obchodnom vestníku sa termín a miesto konania dražby zverejňujú iba v zákonom stanovených prípadoch - Ak je odhadná cena veci vyššia ako 100-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka. Zároveň v takomto prípade platí, že termín konania