Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dohoda o zrážkach zo mzdy

9.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.12 Dohoda o zrážkach zo mzdy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dohoda o zrážkach zo mzdy

medzi

..............................

a

zamestnancom /zamestnankyňou

pánom/pani ..................

I.

Zmluvné strany

1.1. ........................(obchodné meno)

so sídlom: .................................................

IČO: ...........................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ............................, oddiel: ................., vložka č. .................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista meno, priezvisko , funkcia .........................,

ďalej ako „zamestnávateľ ”

a

1.2. .......................................(meno a priezvisko)

nar.: .........................................................

rodné číslo ...............................................

číslo OP: ...................................................

trvalo bytom: ...........................................

číslo účtu: IBAN SK .....................................v peňažnom ústave..................

občan Slovenskej republiky

ďalej ako ,, zamestnanec ”

uzatvárajú dnešného dňa podľa ust. § 20 a § 131 ZP dohodu o zrážkach zo mzdy nasledovne:

II.

Účel dohody

2.1 Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa ............................ pracovnú zmluvu, na základe ktorej vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa závislú prácu na pozícii .................. .

2.2 Zamestnanec podpisom tejto dohody vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti nahradiť zamestnávateľovi škodu, ktorá zamestnávateľovi vznikla porušením jeho pracovných povinností. Výška škody, ktorá bola zamestnávateľovi zamestnancom spôsobená predstavuje sumu v celkovej výške ............... Eur (slovom: ..........) (uviesť konkrétny právny dôvod, v dôsledku ktorého vznikla v súlade s pracovnoprávnymi predpismi zamestnancovi povinnosť uhradiť záväzok/škodu, ktorý/á zamestnancovi voči zamestnávateľovi vznikol/a.)

2.3 Účelom tejto dohody je vymedziť záväzok zamestnanca voči zamestnávateľovi a určiť podmienky a spôsob úhrady tohto záväzku zamestnávateľovi ako aj spôsob jeho zabezpečenia .

III.

Predmet dohody

3.1 Zamestnanec dáva svoj výslovný súhlas k tomu, aby zamestnávateľ uspokojil svoj nárok na náhradu vzniknutej škody mesačnými zrážkami zo mzdy vo výške 100 € mesačne až do splatenia záväzku zamestnanca vo výške 1000 € spolu s úrokom 5% p.a.

3.2 Zamestnanec vyhlasuje, že z jeho mzdy nie sú vykonávané žiadne iné zrážky.

3.3 V prípade, ak skončí pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom pred splatením záväzku zo zmluvy, budú zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa vykonávané aj u iných zamestnávateľov, s ktorými zamestnanec uzavrie pracovný pomer.

3.4 V prípade, ak poklesne mzda zamestnanca tak, že nebude možné vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca vo výške podľa bodu 3.1., budú zamestnancovi vykonávané zrážky zo mzdy v prospech zamestnávateľa v maximálnej možnej výške s tým, že maximálna prípustná výška zrážok sa určí v súlade s osobitným predpisom ( Zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v platnom znení) .

IV.

Podmienky a rozsah zrážok zo mzdy

4.1 Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec uhradí zamestnávateľovi svoj záväzok v celkovej výške ... € desiatimi následnými mesačnými splátkami vo výške ... €. Suma splátky bude zamestnancovi zrazená zo mzdy vždy k výplatnému termínu v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: