dnes je 5.6.2020

Input:

Dohoda o vyporiadaní BSM

24.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.6 Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

7.3.6.1 Dohoda o vyporiadaní BSM

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 149 OZ a § 149a zákona č. 40/1964 Zb.OZ v platnom znení (ďalej iba „ BSM ”):

I.

Zmluvné strany

1.1........................(meno a priezvisko)  narodený: ..........................................................  
 rodné priezvisko:...............................................  
 bytom: ...............................................................  
 ďalej ako „exmanžel”  
1.2........................(meno a priezvisko)  narodený: ..........................................................  
 rodné priezvisko: ..............................................  
 bytom: ...............................................................  
 ďalej ako „exmanželka”  

II.

Preambula

2.1  Zmluvné strany boli manželmi. Ich manželstvo zaniklo právoplatnosťou rozsudku Okresného súdu ............ č. .... C ....../16....... zo dňa ......... 2017 o rozvode manželstva. Uvedeným dňom zaniklo i ich BSM, ktoré vysporiadavajú touto dohodou.  

III.

Predmet dohody

3.1  Predmetom tejto dohody je vysporiadanie nehnuteľností, hnuteľných vecí, finančných prostriedkov a záväzkov patriacich do BSM.  
3.2  Účastníci tejto dohody zhodne vyhlasujú, že BSM tvorili nasledovné nehnuteľnosti, hnuteľné veci, finančné prostriedky a záväzky:  
 nehnuteľnosti:..... . izbový bytu č. ..... na .... poschodí obytného domu súp. č. ....., na ulici ................ č. ..., v ..................., nachádzajúceho sa na parc. č. ........................., kat. územie .......................vedenom na Liste vlastníctva vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom a k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu .............. / .................hnuteľné veci:osobné motorové vozidlo značky .............., výrobné číslo .................., rok výroby .............., EČV: ............... .hifi veža značky .................., rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............DVD značky ..................... , rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............videorekordér značky ................ , rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............TV značky ................. , rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............osobný počítač značky ................... výrobné číslo ....................., rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............chladnička značky ..................., rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............práčka značky ..................... , rok výroby (resp. nadobudnutia) ..............kuchynská elektronika s vybavenímkobercenábytokšperkyfinančné prostriedky
v celkovej výške .......................... € nadobudnuté od uzavretia manželstva do ............ vedené v peňažnom ústave na účte IBAN SK ...................................záväzky
spotrebný úver prijatý na základe úverovej zmluvy č. ................ zo dňa ............ s ...................... bankou a. s., Bratislava, ktorého zostatok ku dňu zániku BSM činí ........................... €.  

IV.

Vyporiadanie hnuteľných vecí patriacich do BSM

4.1  Do výlučného vlastníctva exmanžela bude patriť:  
 hnuteľné veci, a to nasledovné položky:osobné motorové vozidlo značky ..............hifi veža značky ..................DVD značky .....................videorekordér značky ................TV značky .................osobný počítač značky ...................nábytokfinančné prostriedky vo výške ................................ €, slovom .................  
4.2  Veci uvedené v bode 4.1 pod písm. a) sú k dnešnému dňu v držbe exmanžela, čo tento potvrdzuje podpisom na tejto zmluve.  
4.3  Do výlučného vlastníctva exmanželky bude patriť:  
 hnuteľné veci, a to nasledovné položky:chladnička značky .............práčka značky ..............kuchynská elektronika a vybaveniekobercešperky  
4.4  Veci uvedené v bode 4.3 pod písm. a) sú k dnešnému dňu v držbe exmanželky, čo táto potvrdzuje podpisom na tejto zmluve.  
4.5  Záväzok uvedený v bode 4.1 pod písm. d) sa zmluvné strany zaväzujú predčasne splatiť, každý vo výške 50%. Pokiaľ by k predčasnému splateniu nedošlo, zaväzuje sa záväzok splácať exmanžel. Exmanželka je povinná uhradiť exmanželovi 50% uhradených splátok.  

V.

Vyporiadanie nehnuteľných vecí patriacich do BSM

5.1  Účastníci tejto dohody zhodne uvádzajú, že v ich BSM je nasledovná nehnuteľnosť:  
 ..... .izbový byt č. ..... na .... poschodí obytného domu súp. č. ....., na ulici ................ č. ..., v ..................., nachádzajúceho sa na parc. č. ........................., kat. územie .......................a k nemu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu .............. / ................., zapísaný na LV č. ................., vedeného Okresným úradom , katastrálnym odborom......................................., Spoluvlastnícky podiel exmanželov na uvedenom byte je 1/1 – ina.  
5.2  Exmanželia nie sú vlastníkmi spoluvlastníckeho podielu na pozemku zastavanom domom a priľahlom pozemku. Obytný dom súp. č. .................. je postavený na cudzích pozemkoch parc. č. ....................., zapísaných na LV č. ..................... vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom,........................................ K predmetným pozemkom je zriadené právo stavby na parc. č. .........................., podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
5.3  Exmanželia nemajú nedoplatky na úhradách do fondu prevádzky, údržby a opráv, čo potvrdzuje správca na priloženom vyhlásení.  
5.4  Účastníci tejto dohody sa dohodli na vyporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam patriacim do ich BSM tak, že výlučnou vlastníčkou nehnuteľností uvedených v bode 5.1 tejto dohody sa stáva exmanželka ...................... (meno a priezvisko), rodená ................... Spoluvlastnícky podiel exmanželky na uvedených nehnuteľnostiach je 1/1 – ina.  

VI.

Opis bytu

6.1  Byt pozostáva z ................ izieb a príslušenstva. Príslušenstvom sa rozumie kuchyňa s výmerou .................m˛, kúpeľňa s WC s výmerou ...........m˛, komora s výmerou ...............m˛ a chodba s výmerou ....... m˛. Celková podlahová plocha bytu je ...................m˛.  
6.2  Spoločnými časťami bytového domu v ktorom sa nachádza vyššie uvedený byt sú najmä: základy domu, strešná konštrukcia, obvodové murivo, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie proti vode a vlhkosti, priečelie, priečky, vchod, schodisko, chodby, odkvapový chodník a vonkajšie schodisko.