dnes je 17.1.2021

Input:

Dohoda o uznaní dlhu spolu s dohodou o splátkach

14.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.10.2 Dohoda o uznaní dlhu spolu s dohodou o splátkach

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Dohoda o uznaní dlhu spolu s dohodou o splátkach

uzavretá medzi

........................... (obchodné meno)

a

........................... (obchodné meno)

I.

Účastníci dohody

1.1. ...... (obchodné meno/meno a priezvisko)

so sídlom/bytom: .............................................

IČO/dátum narodenia: .......................................

IČ DPH: ...............................................................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................., oddiel: .........., vložka č. ........

v mene koná/za koná konateľ/prokurista

ďalej ako „dlžník I “

a

1.2. ...... (obchodné meno/meno a priezvisko)

so sídlom/bytom: ............................................

IČO/dátum narodenia: ..................................

IČ DPH: .......................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ................., oddiel: .........., vložka č. ........

v mene koná/za koná konateľ/prokurista

ďalej ako „veriteľ “

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 a § 323 zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto dohodu o uznaní záväzku a splátkach záväzku (ďalej len „dohoda“).

II.

Uznanie dlhu

2.1 Dlžník má voči veriteľovi splatný a ........................... (premlčaný / nepremlčaný) peňažný záväzok vo výške istiny .....................,- € (slovom: ... ) spolu s dohodnutými úrokmi z omeškania vo výške ...........% (ročne / za každý deň omeškania), ktoré ku dňu uzavretia tejto dohody predstavujú sumu .....................,- € (slovom: ...). Predmetný záväzok vznikol dlžníkovi z dôvodu neuhradenia faktúr veriteľa podľa nasledovného rozpisu:

faktúra č.     istina v €     splatná     úhrada v €     dátum úhrady     zostatok v €     úrok z omeškania     
.............     .................     ...
..............     
          .....................     ...................     
..............     .................     ..................               .....................     ...................     
..............     .................     ..................               .....................     ...................     
Spolu     .................                    .....................     ...................     

 

2.2 Právnym titulom na vystavenie vyššie uvedených faktúr bola ..............................(zmluva o dielo, kúpna zmluva, príp. iná zmluva uzavretá podľa Obchodného zákonníka) č. ...... zo dňa ........... v znení jej neskorších dodatkov, uzavretá medzi dlžníkom ako .......................(objednávateľom, kupujúcim, iné) a veriteľom ako ............................(zhotoviteľom, predávajúcim, iné).

Dlžník z vyúčtovanej sumy zaplatil ....eur a zostatok nezaplatenej sumy predstavuje sumu ... eur., ktorá je predmetom tejto dohody.

2.3 Dlžník týmto v zmysle ustanovení § 323 ObchZ v platnom znení uznáva záväzok vo výške .... € (slovom: ...........................................) a zaväzuje sa ho veriteľovi splniť najneskôr do .............., spôsobom a za podmienok uvedených v ďalšom texte tejto dohody.

III.

Podmienky splácania dlhu

3.1Dlžník sa zaväzuje splniť svoj záväzok voči veriteľovi podľa bodu 2.1 článku II. tejto dohody v dvoch (príp. uviesť iný počet splátok) po sebe nasledujúcich splátkach podľa nižšie uvedeného rozpisu:

splátka     splatná     výška splátky v €     započíta sa na     
1.     ....................     ......................     a istinu     
2.     ...................     ......................     istinu     
3. .....................................úroky z omeškania                    

3.2 V prípade omeškania dlžníka so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek splátky, stáva sa splatným celý neuhradený zostatok záväzku a dlžník je povinný splatiť veriteľovi aj zmluvne dohodnuté úroky z omeškania, počítané odo dňa splatnosti neuhradenej alebo len čiastočne uhradenej splátky až do zaplatenia celého zostatku záväzku, s čím dlžník výslovne súhlasí.

3.3 Dlžník uhradí splátky uvedené v bode 3.1 tohto článku v prospech účtu veriteľa č. IBAN SK.... ........................, vedeného v banke .................., a.s. Splátka sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu veriteľa.

Zmluvné strany sa dohodli na odpustení časti úrokov z omeškania vo výške ......... za predpokladu, že dlžník zaplatí dohodnuté splátky záväzku v dohodnutej lehote.

(Poznámka posledná veta sa môže dohodnúť na zainteresovanie dlžníka na splatenie svojho záväzku).

Uznanie záväzku dlžníka voči veriteľovi má účinky aj voči ručiteľovi, ktorý ručením zabezpečuje splnenie záväzku dlžníka. Povinnosť ručiteľa však nastupuje až v prípade, ak dlžník bude v omeškaní so splnením hoci ktorej splátky dlhšom ako 30 dní a ho veriteľ na splnenie záväzku písomne vyzval.

IV.

Záverečné ustanovenia

4.1 Zmeny tejto dohody vyžadujú formu písomného dodatku