dnes je 17.1.2021

Input:

Dohoda o uznaní dlhu a zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.15.2 Dohoda o uznaní dlhu a zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Dohoda o uznaní dlhu a zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti

uzavretá medzi

............................... (Meno, Priezvisko)

a

................................ (Meno, Priezvisko)

I.

Zmluvné strany

1.1 ..................(Titl., Meno a Priezvisko)

nar: ..................................................................

rodné číslo: ......................................................

číslo OP:

ďalej ako „Veriteľ”

a

1.2 ..................(Titl., Meno a Priezvisko)

nar: ..................................................................

rodné číslo: ......................................................

číslo OP: ...

ďalej ako „Dlžník”

(Veriteľ a Dlžník sa ďalej označujú aj ako „Zmluvné strany”)

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 558 v spojení s ustanovením § 151b zákona č. 40/1964 Zb.OZ v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník”) túto dohodu o uznaní dlhu a zmluvu o zriadení záložného práva (ďalej len ako „Zmluva”).

II.

Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je uznanie dlhu zo strany Dlžníka, ktorý vznikol na základe zmluvy o pôžičke zo dňa .............. (ďalej len „Zmluva o pôžičke”)a zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti na zaistenie dlhu Veriteľa zo Zmluvy o pôžičke voči Dlžníkovi.

2.2 Dlžník má na základe Zmluvy o pôžičke voči Veriteľovi splatný a ..................... peňažný záväzok vo výške ............................,- € (slovom: ................................................. ................................ ...............................) (ďalej len „Pôžička”) spolu s ročným úrokom za poskytnutie Pôžičky vo výške .......... % zo sumy ................................, ktorý mu vznikol z dôvodu nevrátenia sumy Pôžičky v plnej výške v lehote podľa ustanovenia článku ....... Zmluvy o pôžičke (ďalej len ako „Záväzok”). Zmluva o pôžičke tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

2.3 Dlžník týmto v zmysle ustanovenia § 558 OZ uznáva svoj Záväzok voči Veriteľovi bližšie špecifikovaný v bode 2.2 tejto Zmluvy čo do dôvodu, tak aj do výšky a zaväzuje sa ho Veriteľovi uhradiť v plnom rozsahu .......................... (v pravidelných mesačných / štvrťročných splátkach) najneskôr do dňa ..................

2.4 Dlžník je podľa listu vlastníctva č. ..........., vydaným Okresným úradom, katastrálnym odborom .................... vlastníkom nasledujúcich bytových i nebytových priestorov v bytovom dome č. ....., na ulici ............, v ................, súp. č. ........, na pozemku parc. č. ........, kat. územia..................... .

2.4.1 bytu č. ......., ktorý sa nachádza v bytovom dome na ............ ulici v .................., na ................ podlaží v podiele 1/1 a s tým súvisiaceho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu v rozsahu ........../........... . Podrobný popis bytu je obsiahnutý v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.4.2 garáže č. ..........., ktorá sa nachádza v prízemí bytového domu na ........................ ulici v ......................... v podiele 1/1 a s tým súvisiaceho podielu na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu v rozsahu ........../........... Podrobnejší popis nebytového priestoru je obsiahnutý v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.5 Obe nehnuteľnosti uvedené v bode 2.4 tejto Zmluvy sú bez tiarch.

2.6 Cena nehnuteľností uvedených v bode 2.4 tejto Zmluvy, ktoré sú predmetom záložného práva bola stanovená znaleckým posudkom, vypracovaným súdnym znalcom Ing. ..................................., číslo posudku ........., zo dňa .................... . Cena nehnuteľností tvoriacich záloh bola stanovená na ............................,- € (slovom .................................. eur). Znalecký posudok tvorí Prílohu č. 4 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

III.

Prejav vôle

3.1 Dlžník podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že súhlasí so zriadením záložného práva k nehnuteľnostiam uvedeným v bodoch 2.4.1 a 2.4.2 tejto Zmluvy v prospech Veriteľa. Veriteľ toto záložné právo prijíma.

3.2 Záložné právo k nehnuteľnostiam uvedeným v bode 2.4 tejto Zmluvy v prospech Veriteľa vznikne zápisom tohto záložného práva do príslušného katastra nehnuteľností.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že k zániku záložného práva dôjde bezprostredne po úhrade dlhu v plnej výške v zmysle bodu 2.3 tejto Zmluvy. O skutočnosti podľa predchádzajúcej vety vydá Veriteľ Dlžníkovi písomné potvrdenie. Toto potvrdenie bude podkladom pre výmaz záložného práva z katastra nehnuteľností.

3.4 Veriteľ podpisom tejto Zmluvy vyslovuje súhlas s užívaním nehnuteľností uvedených v bode 2.4 tejto Zmluvy Dlžníkom obvyklým spôsobom po celú dobu trvania záložného práva.

IV.

Ostatné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku súčinnosť potrebnú k zaevidovaniu záložného práva vzniknutého na základe tejto Zmluvy v katastri nehnuteľností.

4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú podať návrh na zápis záložného práva vzniknutého na základe tejto Zmluvy v príslušnom katastri nehnuteľností najneskôr do ..................... (uviesť presný dátum, resp. počet dní, týždňov, mesiacov).

4.3 Všetky náklady spojené so zápisom záložného práva v príslušnom katastri nehnuteľností znáša Dlžník.

4.4 Dlžník podpisom tejto Zmluvy súhlasí s právom Veriteľa podľa § 151m OZuspokojiť jeho pohľadávku voči Dlžníkovi, ak táto nebude splnená riadne a včas, predajom nehnuteľností tvoriacich záloh len na verejnej dražbe, najskôr po uplynutí 30 dní odo dňa, v ktorý mu Veriteľ oznámi začatie