dnes je 26.1.2022

Input:

Dohoda o ukončení zmluvy o tichom spoločenstve

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5.4 Dohoda o ukončení zmluvy o tichom spoločenstve

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor


Dohoda

o ukončení zmluvy o tichom spoločenstve

uzavretá medzi

......................................... (obchodné meno)

a

......................................... (obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................ (obchodné meno)   so sídlom: .......................................................
IČO: ..................................................................DIČ.... IČ DPH 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu ..................., oddiel:.............,
vložka č. ..................
v mene koná/za koná štatutárny orgán/prokurista/splnomocnený zástupca
bankové spojenie: ........ (číslo účtu IBAN SK ..., názov
peňažného ústavu)ďalej ako „podnikateľ“   
   a