dnes je 17.1.2021

Input:

Dohoda o prevzatí dlhu

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.10.2 Dohoda o prevzatí dlhu

JUDr. Alexander Škrinár, Csc.


Stiahnuť vzor

Dohoda o prevzatí dlhu

uzavretá medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Účastníci dohody

1.1 ........................ (obchodné meno)

so sídlom: .............................................

IČO: ........................................................

DIČ:.........................................

IČ DPH:.....................................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

................, oddiel: ..............., vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista/splnomocnenec

ďalej ako “pôvodný dlžník“

a

1.2 ........................ (obchodné meno)

so sídlom: .............................................

IČO: ........................................................

DIČ:........................................................

IC DPH:...................................................

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

...................., oddiel: ......., vložka č. .................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista/splnomocnenec

ďalej ako “nový dlžník“

a

1.3 ........................ (obchodné meno)

so sídlom: .............................................

IČO: ........................................................

DIČ:.........................................

IČ DPH:....................................zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .................., oddiel: ........, vložka č. .......................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista/splnomocnenec

ďalej ako “veriteľ“

uzatvorili dnešného dňa, v súlade s ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 Zb.OZ v znení neskorších predpisov, v spojení s ustanovením § 521 zákona č. 40/1964 Zb.OZ v znení neskorších predpisov ( ďalej ako ”Občiansky zákonník“ ) nasledovnú dohodu o prevzatí dlhu:

II.

Preambula

2.1 Pôvodný dlžník má voči veriteľovi splatný záväzok v celkovej výške ...........................Euro (slovom ............................. Euro) vrátane DPH. Predmetný dlh pôvodného dlžníka vyplýva z riadne vystavených a splatných faktúr veriteľa č ..................., č ................... a č. ............................., kópie ktorých tvoria Prílohu č. 1 a neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Pôvodný dlžník uvedený v plnom rozsahu uznáva a nemá voči nemu žiadne námietky.

1. Predmetný dlh vznikol na základe nedodržania zmluvných záväzkov zo strany pôvodného dlžníka pri dodávaní ............... počas obdobia od ............ do ................. . / Právnym titulom vystavenia vyššie špecifikovaných faktúr veriteľom bola ....................

(zmluva o dielo, kúpna zmluva, príp. iná zmluva uzavretá podľa Občianskeho zákonníka)(objednávateľom, kupujúcim, iné)(zhotoviteľom, predávajúcim, iné)

č. ...... zo dňa ........... v znení jej neskorších dodatkov, uzavretá medzi pôvodným dlžníkom ako .......................

a veriteľom ako .............................

2.2 S ohľadom na predchádzajúcu dlhodobú obchodnú spoluprácu majú strany tejto dohody záujem na zachovaní vzájomných obchodných vzťahov a na základe tejto skutočnosti strany tejto dohody súhlasili s nasledovnou dohodou o prevzatí dlhu.

III.

Predmet dohody

3.1 Predmetom tejto dohody je záväzok nového dlžníka prevziať dlh pôvodného dlžníka špecifikovaný v bode 2.1 tejto dohody na základe podmienok určených touto dohodou.

3.2 Pôvodný dlžník s prevzatím dlhu novým dlžníkom podľa tejto dohody výslovne súhlasí.

3.3 Predmetom tejto dohody je záväzok veriteľa udeliť súhlas s prevzatím dlhu novým dlžníkom a akceptovať splátkový kalendár podľa bodu 4.3 tejto dohody.

IV.

Prejavy vôle

4.1 Dlžník a nový dlžník sa týmto dohodli, že za nasledovných podmienok prevezme nový dlžník dlh pôvodného dlžníka voči veriteľovi vo výške ........................... Euro vrátane DPH (slovom ............................... Euro) podľa bodu 2.1 tejto dohody.

4.2 Veriteľ týmto udeľuje svoj výslovný súhlas s prevzatím dlhu novým dlžníkom podľa bodu 4.1 tejto dohody.

4.3 Nový dlžník sa zaväzuje, že dlh ktorý prevzal podľa bodu 4.1 tejto dohody splatí veriteľovi vo forme .... (uviesť presný počet splátok) po sebe nasledujúcich splátkach, podľa nasledovného rozpisu:

Splátka   Splatnosť   Suma bez DPH   DPH   Suma s DPH   
1               
2               
3               
4               
5               
Spolu       

4.4 Nový dlžník uhradí splátky uvedené v bode 4.3 tohto článku dohody v prospech účtu veriteľa č. IBAN SK ........................, vedeného v banke .................., a.s.. Splátka sa považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej sumy v prospech účtu veriteľa.

4.5 V prípade omeškania nového dlžníka so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek splátky a viac ako 30 dní, stáva sa splatným celý neuhradený zostatok dlhu a nový dlžník je povinný splatiť veriteľovi aj úroky z omeškania, počítané odo dňa splatnosti neuhradenej alebo len čiastočne uhradenej splátky až do zaplatenia celého zostatku dlhu, s čím nový dlžník výslovne súhlasí.

V.

Spoločné ustanovenia

5.1 Strany dohody sa dohodli, že vzájomné finančné záväzky jednotlivých strán podľa tejto dohody budú realizované zásadne prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet veriteľa v peňažnom ústave ....a.s., číslo účtu IBAN SK. .

Zmluvné strany sa dohodli, že nový dlžník môže uplatniť všetky námietky, ktoré má voči veriteľovi pôvodný dlžník. Pôvodný dlžník sa novému dlžníkovi zaviazal, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o prevzatí dlhu bude poskytovať všetky potrebné