dnes je 17.1.2021

Input:

Dodatok ku kúpnej zmluve - zmluvná pokuta

30.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.2 Dodatok ku kúpnej zmluve - zmluvná pokuta

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


DODATOK

ku kúpnej zmluve

zo dňa ................

/ďalej len „Dodatok“)

uzavretý medzi

.........................................(obchodné meno)

a

.........................................(obchodné meno)

I.

Zmluvné strany

1.1 ........................(obchodné meno)

so sídlom: .......................................................

IČO: ................................................................

DIČ: .................................................................

IČ DPH: ............................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu ..................., oddiel: ............,

vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista

ďalej ako „Predávajúci“

a

1.2 ........................(obchodné meno)

so sídlom: ........................................................

IČO: .................................................................

DIČ: .................................................................

IČ DPH: ...........................................................

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu ...................., oddiel: ...........,

vložka č. ..................

v mene koná/za koná konateľ/prokurista

ďalej ako „Kupujúci“

(Predávajúci a Kupujúci sa ďalej označujú aj ako „ Zmluvné strany “)

Zmluvné strany uzavreli dnešného dňa, v súlade s príslušnými ustanoveniami § 544 zákona č. 40/1964 Zb.OZ (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 300 zákona č. 513/1991 Zb. OBCHZ (Obchodný zákonník) v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) nasledujúci Dodatok ku kúpnej zmluve.

II.

2.1 Článok ... kúpnej zmluvy zo dňa .............(ďalej len „Kúpna zmluva“) sa dopĺňa nasledovne: za článkom číslo...... sa pridávajú článok číslo ....... a článok číslo....... nasledujúceho znenia:

2.2 V prípade, ak Kupujúci nesplní svoj záväzok podľa článku ....... tejto Kúpnej zmluvy, zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu vo výške ............... € (slovom ...............) za dodaný tovar do ...... dní od doručenia faktúry vystavenej Predávajúcim, je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške ..............% z dohodnutej Kúpnej ceny tovaru, za každý, aj začatý deň omeškania so zaplatením Kúpnej ceny. ( platí len v prípade, že si zmluvné strany nedohodli výhradu vlastníckeho práva, alebo sa nedohodli na zmene prevodu vlastníckeho práva ). )

V prípade, ak predávajúci nedodá tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote podľa bodu uzavretej 4.1 zmluvy je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške .........% z dohodnutej kúpnej ceny alt. zmluvnú pokutu jedno rázovou sumou .......eur.

2.3 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do