dnes je 19.6.2021

Input:

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena - právo doživotného užívania

14.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3.3 Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena – právo doživotného užívania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť dokument

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť so zriadením vecného bremena – právo doživotného užívania

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanoveniami § 628 a § 151n zákona č. 40/1964 Zb.OZ v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“)

I.

Zmluvné strany

1.1...(meno, priezvisko a rodné priezvisko)    bydlisko: .............................................    
   nar.: ............... r.č.: ..............................    
      
   ďalej ako „darca“ alebo „oprávnený“    
   a    
1.2...(meno, priezvisko a rodné priezvisko)    bydlisko: ...........................................    
   nar.: .................. r.č.: .........................    
      
   ďalej ako „obdarovaný“ alebo „povinný.“    

II.

Preambula

2.1    Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese ..................., v obci ......................, v katastrálnom území ............................ a zapísaných na liste vlastníctva (LV) č. .......vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom ......... ako:    
   a) stavba so súpisným číslom ........ / bez súpisného č., na pozemku parc. č......,    
   b) pozemok pod stavbou, parcela registra „C“, parc. č. ........., druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere .........m2 a    
   c) pozemok, parcela registra ....... „C“ / „E“, parc. č. ......., druh pozemku ........................, o výmere .........m2.    
   Darca je výlučným vlastníkom v tomto bode špecifikovaných nehnuteľností (ďalej len „ predmet darovania“ alebo „dar“) v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1.ina.    
2.2    Nakoľko obdarovaný má záujem starať sa o darcu počas jeho života a umožniť mu naďalej nerušene užívať nehnuteľnosti uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy, dohodli sa zmluvné strany na zriadení vecného bremena k predmetu darovania zodpovedajúceho právu darcu na doživotné užívanie daru.    

III.

Predmet zmluvy

3.1    Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod predmetu darovania špecifikovaného v bode 2.1 tejto zmluvy z výlučného vlastníctva darcu do výlučného vlastníctva obdarovaného v rozsahu spoluvlastníckeho podielu 1/1.ina a prijatie daru zo strany obdarovaného.    
3.2    Obdarovaný ako povinný touto zmluvou zároveň zriaďuje v prospech darcu ako oprávneného vecné bremeno in personam k predmetu darovania, zodpovedajúce právu darcu na doživotné užívanie daru. Vecné bremeno podľa tohto bodu zmluvy sa zriaďuje bezodplatne a zanikne až smrťou darcu.    

IV.

Vyhlásenia zmluvných strán

4.1    Darca vyhlasuje, že predmet darovania nevykazuje žiadne právne vady, ktoré by mu bránili alebo ho obmedzovali v nakladaní s predmetom darovania. Na dare neviaznu žiadne záložné práva alebo vecné bremená, prípadne iné práva tretích osôb obmedzujúce jeho vlastnícke práva s výnimkou tých, ktoré sú vyznačené na liste vlastníctva č. .....    
4.2    Predávajúci Darca rovnako vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy:    
   neexistujú žiadne splatné a nesplnené daňové povinnosti, ktoré by sa vzťahovali na predmet darovania alebo jeho časť, neexistujú žiadne nevysporiadané reštitučné nároky, ktoré by sa vzťahovali na predmet darovania alebo jeho časť, neexistujú žiadne zaťaženia alebo iné práva tretích osôb k predmetu darovania alebo jeho časti, ku ktorých vzniku nie je potrebný zápis v katastri nehnuteľností, najmä práva nájomné ,neexistuje žiadna právne účinná zmluva o budúcej zmluve alebo kúpna zmluva, ktorou by sa zaviazal previesť, alebo ktorou by previedol predmet darovania alebo jeho časť a zároveň sa zaväzuje, že takúto zmluvu v budúcnosti ani neuzavrie a predmet darovania alebo jeho časť neprenechá do užívania tretej osobe, ani ho inak nezaťaží.    
4.3    Obdarovaný vyhlasuje, že predmet darovania pozná z osobnej obhliadky, v akom sa nachádza v čase podpisu tejto zmluvy.    

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1    Zmluvné strany sa dohodli na úhrade nákladov súvisiacich s uzatvorením tejto zmluvy a s vkladom z nej vyplývajúcich práv do katastra nehnuteľností nasledovne:    
   správny poplatok za návrh na začatie konania o povolaní vkladu vlastníckeho práva a vecného bremena k predmetu darovania do katastra nehnuteľností vrátane urýchľovacieho poplatku znáša darca/obdarovaný/ znášajú obe zmluvné strany rovným dielom, každá v 1/2,notárske poplatky spojené s uzatvorením tejto zmluvy a s úradným osvedčením podpisov zmluvných strán na potrebných rovnopisoch tejto zmluvy znášajú darca/obdarovaný/ znášajú obe zmluvné strany rovným dielom, každá v 1/2,.    
5.2    V prípade, ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor nevykoná vklad vlastníckeho práva a vecného bremena podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností z dôvodu akýchkoľvek ňou označených chýb, zaväzujú sa obidve zmluvné strany tieto chyby odstrániť najneskôr do .... dní po tom, čo dostane vyrozumenie tohto úradu.    
5.3    Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému všetku potrebnú súčinnosť pri prevode vlastníckeho práva k predmetu darovania a zriadení vecného bremena k daru, ktorá spočíva najmä v informovaní obdarovaného o všetkých súvisiacich podstatných skutočnostiach, ako aj vo vykonaní všetkých úkonov potrebných na realizáciu predmetného prevodu a k zriadeniu predmetného vecného bremena.    
5.4    Darca sa zaväzuje odovzdať predmet darovania obdarovanému spolu so všetkými kľúčmi a súvisiacimi dokladmi najneskôr do ............ dní od uzavretia tejto zmluvy / podania návrhu na vklad práv podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností / nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru.. o povolení vkladu práv podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností. Darca sa zaväzuje poskytnúť obdarovanému súčinnosť potrebnú na registráciu zmeny odberateľa médií a služieb spojených s užívaním daru u jednotlivých dodávateľov týchto médií a služieb.    
5.5    Odo dňa podpisu tejto zmluvy sú zmluvné strany viazané prejavmi svojej vôle v tejto zmluve uvedenými, a zaväzujú sa, že nemôžu od tejto zmluvy odstúpiť bez preukázania závažného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.    

VI.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a práva z vecného bremena

6.1    Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania a právo z vecného bremena k predmetu darovania dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva a vecného bremena k predmetu darovania podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.